หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมา (Ministry of Industry)

15 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2773)

ณ เมืองเนปิดอว์ บทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมา จะทำหน้าที่ควบคุมดูแลภาคการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาทิ น้ำตาล เครื่องดื่มที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น และอุตสาหกรรม SMEs เช่น สิ่งทอ อาหาร และเครื่องใช้ภายในบ้าน รวมถึงให้การสนับสนุนการจัดตั้งโรงงาน ตลอดจน จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรม และบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะแรงงานในภาคการผลิต สำหรับโครงสร้างอุตสาหกรรมจะประกอบด้วย
 
จำนวนสถานประกอบการ
จำแนกตามลักษณะเจ้าของ (ข้อมูลปี 2553) แบ่งเป็น ของรัฐบาล จำนวน 791 สถานประกอบการ และของเอกชนจำนวน 101,000 สถานประกอบการ
 
การจ้างงานภาคอุตสาหกรรม
มีประมาณ 4.8 ล้านคน
 
ขนาดของอุตสาหกรรม
แบ่งเป็น 3 ขนาด ได้แก่
• ขนาดเล็ก เงินลงทุน 1 ล้านจั๊ด คนงาน 50 คน การผลิต 2.5 ล้านจั๊ด/ปี (62.5 ล้านบาท)
• ขนาดกลาง เงินลงทุน 1-5 ล้านจั๊ด คนงาน 50-100 คน การผลิต 2.5-10 ล้านจั๊ด/ปี (62.5-250 ล้านบาท)
• ขนาดใหญ่ เงินลงทุน 5 ล้านจั๊ดขึ้นไป คนงาน 100 คนขึ้นไป การผลิตมากกว่า 10 ล้านจั๊ด/ปี (250 ล้านบาท)
 
 
อุตสาหกรรมสําคัญ
อุตสาหกรรมสำคัญของเมียนมา ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมแปรรูปไม้และ เฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เช่น อัญมณี และอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น น้ำมัน ไฟฟ้าจากเขื่อน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น โดยในปัจจุบัน รัฐบาลกำลังพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดเล็กในพื้นที่ ชนบทภายใต้แนวคิด หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Village One Product: OVOP) ตามต้นแบบที่มาจากญี่ปุ่น เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ ในชนบทให้เกิดการจ้างงาน และประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการ ลดช่องว่างความยากจนในชนบทให้เหลือน้อยลง
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของเมียนมา
จะดำเนินการภายใต้แนวคิด "กลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial Cluster)” และการกำหนดเขตอุตสาหกรรม (Industrial Zone) โดยมีการ กำหนดอุตสาหกรรมบนฐานการเกษตร (Agro-based Industry) เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์