หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ชุมชน และเยาวชนสิงคโปร์

13 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3185)

ยุทธศาสตร์
ด้านศิลปะ (Arts)
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและความผูกพันในศิลปะ
• สนับสนุนความรักความต้องการในศิลปะของประชาชน รวมทั้งรสนิยมที่เป็นเลิศและการศึกษา
• พัฒนาอุตสาหกรรมด้านศิลปะของสิงคโปร์ โครงสร้างพื้นฐานวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
การพัฒนาชุมชน และการบริการ (Community development and services)
• สนับสนุนความสัมพันธ์สามัคคีของชุมชน และการอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลายทางวัฒนธรรมของสิงคโปร์
• ส่งเสริมวัฒนธรรมการใส่ใจ และวัฒนธรรมการให้ผ่านทางอาสาสมัครและการทำบุญ
• ควบคุมดูแลองค์การ การกุศลและสหกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจการมุสลิม ได้แก่ ศาลศาสนาอิสลาม (Syariah Court) และการจดทะเบียนสมรส (Registry of Muslim Marriages)
 
ประเพณี (Heritage)
• อบรมความประทับใจของประวัติศาสตร์ชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ผ่านการเก็บ สะสมของชาติ การพิทักษ์ รักษาประเพณี และการศึกษา
• สนับสนุนชุมชนให้เข้ามีส่วนร่วมในประเพณีที่ตกทอดผ่านทาง พิพิธภัณฑ์แห่งชาติโปรแกรมประเพณีต่าง ๆ และอื่ นๆ
 
ความผูกพันกับถิ่นที่อยู่และการปรับตัว (Rootedness and resilience)
• เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ แบ่งปันคุณค่าต่างๆ ความเป็นเจ้าของ และคำมั่นสัญญาให้แก่ชาติ สิงคโปร์
• อบรมความงดงามและความภาคภูมิใจของพลเมือง
 
กีฬา (Sports)
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และผูกพันในกีฬาต่าง ๆ
• สนับสนุนความต้องการด้านการกีฬาของประชาชน รวมทั้งความเป็นเลิศด้านกีฬาและการศึกษา
• พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาของสิงคโปร์ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อวัฒนธรรมด้านกีฬาที่มีชีวิตชีวา และ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
เยาวชน (Youth)
• สนับสนุนและเติมความหวังและความสนใจต่าง ๆ ของ เยาวชน
• สนับสนุนให้เยาวชนช่วยเหลือชุมชนด้วยความผูกพัน
• อบรมภาวะเยาวชน
 
 
ภารกิจ
• สร้างทุนทางสังคม
• สร้างแรงบันดาลใจแห่งจิตวิญญาณความเป็นสิงคโปร์
• ร่วมกันทำให้สิงคโปร์เป็นบ้านที่น่าอยู่ ผ่านงานศิลปะ ประเพณีกีฬาต่าง ๆ การให้และความผูกพันของชุมชน และเยาวชน สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่สามารถทำได้ ดังนี้
• ดำเนินการตามความต้องการเพื่อการเติมเต็มชีวิต
• เป็นสังคมที่สวยงามโดยเกิดจากการชื่นชมซึ่งกันและกัน และมีความไว้วางใจกัน
• มีสามัญสำนึกในความเป็นเจ้าของ สิงคโปร์ว่าเป็นบ้านของเรา
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์