หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศกัมพูชา

12 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4007)

หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศกัมพูชา คือ สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (The Council for the Development of Cambodia: CDC) มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติส่งเสริมโครงการลงทุนทั้งหมดในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนของภาคเอกชน ทั้งนี้ กฎหมายกัมพูชากำหนดให้สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชาเป็นที่ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ตอบรับหรือปฏิเสธการลงทุน และดำเนินการออกใบรับรองการจดทะเบียนเพื่อให้ การลงทุนเริ่มดำเนินการได้ โดยมีหน่วยงานในสังกัด คือ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของกัมพูชา (Cambodian Investment Board: CIB)
 
สถานที่ติดต่อ: Government Palace, Sisowath Qauy, Wat Phnom, Phnom Penh, Cambodia
โทรศัพท์: (855) 23 981 156
โทรสาร: (855) 23 428 426, 23 428 953-4
อีเมล: CDC.CIB@bigpond.com.kh
เว็บไซต์ : www.cdc-crdb.gov.kh/
 
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์