หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
การถือครองที่ดินในกัมพูชา

12 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 6273)

การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 
รัฐบาลกัมพูชารับรองสิทธิของแต่ละบุคคลในการใช้ที่ดินโดยการออกใบรับรองการใช้ และพัฒนาที่ดิน (Certificate of Land Use and Procession) ซึ่งเทียบเท่ากับการมีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินและทรัพย์สินที่อยู่บนที่ดินดังกล่าว อย่างไรก็ตามแม้ว่าใบรับรองแสดงความเป็นเจ้าของที่ออกอย่างเป็นทางการจะยังมีใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่มีเจ้าของที่ดินน้อยรายที่ได้รับใบรับรองดังกล่าว
 
ดังนั้น นักลงทุนจึงควรตรวจสอบก่อนเข้าไปลงทุนว่าเจ้าของที่ดินมีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของที่ยังใช้ได้อยู่ และได้ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกัมพูชาแล้ว สิทธิประโยชน์ของนักลงทุนต่างชาติที่จะได้รับแบ่งเป็นเงื่อนไขดังนี้
 
• หากเป็นสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวจะไม่มีข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการเช่า
• หากเป็นสัญญาเช่าที่ดินระยะสั้นที่มีการกำหนดเวลาใน การเช่าไว้ สามารถต่ออายุใหม่ได้ นอกจากนี้ กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ ยังอนุญาตให้นักลงทุนสามารถใช้ที่ดินเป็นหลักประกันในการจดจำนอง รวมทั้งสามารถโอนสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ปลูกสร้างบนที่ดินแปลง ดังกล่าวได้อีกด้วย แต่ต้องไม่เกินกำหนดเวลาในสัญญาเช่าที่ดิน
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อควรระวังในการลงทุนในกัมพูชา
 
มากที่สุดคือปัญหาการคอรัปชั่น รองลงมาคือปัญหาระบบราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพ แรงงานมีการศึกษาไม่เพียงพอและความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน
 
ในขณะที่ปัจจัยที่มีปัญหาน้อยที่สุดคือความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลรองลงมาคือปัญหาอาชญากรรมและขโมย การควบคุมเงินตราต่างประเทศ
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์