หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
กฎระเบียบข้าราชการเวียดนาม

12 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2952)

กฎระเบียบข้าราชการของเวียดนาม เป็นแบบประเทศสังคมนิยมที่ยังมีความเกี่ยวพันกับพรรคเวียดนาม จึงมีประเด็นที่น่าศึกษาดังนี้
 
การคัดเลือกและการเลือกสรร
 
นโยบายและวิธีการของการคัดเลือก และการเลือกสรรบุคลากรเข้าทำงานภาครัฐของเวียดนาม ในปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีตไปมาก คุณสมบัติในการเลือกสรรบุคลากรเข้าทำงานมีดังนี้ การคัดเลือกและการเลื่อนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับคอมมูน (ชุมชนระดับล่าง) จะดำเนินการผ่านการทดสอบ
 
การคัดเลือกและการเลือกสรรบุคลากรส่วนใหญ่จะถูกกระจายอำนาจไปยังหน่วยงานราชการต่างๆ หากหน่วยงานเหล่านั้นมีความสามารถพอที่จะจัดการทดสอบได้เองแต่จุดอ่อนของการคัดเลือกและการเลือกสรรบุคลากรเข้าทำงาน ภาครัฐ รวมถึงการเลื่อนตำแหน่งงานในปัจจุบันของเวียดนาม คือ การที่การทดสอบส่วนใหญ่พยายามมุ่งเน้นไปที่ความยุติธรรม ความโปร่งใสและความเป็นรูปธรรมแต่เนื้อหาของข้อสอบไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับงาน
 
นอกจากนั้น ยังมีการเล่นพรรคเล่นพวกในการคัดเลือกบุคลากรอย่างแพร่หลายทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น
 
นอกจากนี้เนื้อหาของข้อสอบยังเอนเอียงไปในการกระตุ้นให้ผู้สมัครเรียนรู้ด้วยการท่องจำมากกว่าความเข้าใจ และการนำความรู้ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ จึงทำให้ขาดทักษะในการบริหารจัดการและการปฏิบัติ
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระบบบริหารผลงานของเวียดนามแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระดับ คือ
• การประเมินตนเอง (Self Assessment): การประเมินตนเองในช่วงการวัดทั้งในแง่การบรรลุเป้าหมาย และแง่ความคืบหน้า
• การประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน (Peer Review): การประเมินจะถูกนำมาพูดคุย และมีการนำเสนอต่อเพื่อนร่วมงาน โดยจะมีการพิจารณาและโหวต แต่จะไม่มีการระบุชื่อ และจะใช้ผลตามฉันทามติ
• การประเมินโดยหัวหน้างาน (Evaluation by Immediate Supervisor): ผู้บังคับบัญชาโดยตรงจะเป็นผู้พิจารณาในขั้นสุดท้ายกรณีที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้ตัดสินใจโดยความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงาน อาจจะเป็นปีละครั้ง หรือปีละสองครั้ง ซึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการงานวิจัยเรื่อง การนำระบบการเติบโตตามตำแหน่งมาใช้ในระบบข้าราชการเวียดนาม
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์