หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
นโยบายอาเซียนในการทำความตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศนอกภูมิภาค

9 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2712)

ตามแผนงานไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (AEC Blueprint) ระบุไว้ว่าอาเซียนจะต้องดำเนินงานเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะมีปฏิสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจกับภายนอก ซึ่งเป็นเสาหลักที่ 4 ที่กำหนดไว้ใน Blueprint ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจกับประชาคมโลกจะรวมถึงการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement) และความตกลงว่าด้วยหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Closer Economic Partnership) ที่แสดงให้เห็นว่า อาเซียนเป็นภูมิภาคที่เปิด และพร้อมจะเข้าร่วมการเจรจาเขตการค้าเสรีกับมิตรประเทศเพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์