หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
มาตรการป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตร เมื่อเป็น AEC ในปี 2558

9 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2274)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีมาตรการป้องกันผลกระทบจากการเปิดเสรีในส่วนที่กรมฯ สามารถทำได้คือ การกำหนดท่าทีเจรจาเพื่อประโยชน์ในการป้องกันผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ การใช้เวทีเจรจาก็ยังเป็นช่องทางหนึ่งในการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น
 
กรณีการป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรจากประเทศในกลุ่มอาเซียนนั้น อาเซียนมีเป้าหมายให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในอาเซียน ที่เรียกกัน Free flow of skilled labour แต่จะไม่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานระดับล่างหรือไม่มีฝีมือ ดังนั้น แรงงานในภาคเกษตรจะไม่อยู่ในกรอบหรือเป้าหมายที่จะให้มีการเคลื่อนย้ายในประเทศสมาชิกอาเซียน อาเซียนมีการทำงาน 2 ด้านในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในอาเซียน คือ
 
1) ความร่วมมือภายใต้บริบท Free flow of skilled labour ที่กำหนดในแผนการดำเนินงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC blueprint) ขณะนี้อาเซียนหารือกันในประเด็นความร่วมในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานแรงงาน ยังไม่มีการคุยกันในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ในส่วนของไทย กระทรวงแรงงานรับผิดชอบในเรื่องนี้
 
2) การเปิดตลาดการค้า บริบท Free flow of Services ครอบคลุมรูปแบบการค้าบริการ 4 รูปแบบ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายคน คือ การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of natural persons) โดยส่วนใหญ่เป็นการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายบุคลากร ที่เน้นเฉพาะผู้ให้บริการในธุรกิจภาคบริการที่สำคัญ คือ บุคลากรด้านวิชาชีพที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบอาชีพ เช่น ทนายความ นักบัญชี แพทย์ ทันตแพทย์ วิศวกร สถาปนิก เป็นต้น
 
อีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ให้บริการระดับฝีมือ เช่น ผู้บริการบริษัทผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจบริการสาขาต่างๆ ที่โอนย้ายระหว่างบริษัทที่เข้าไปจัดตั้งกิจการ หรือบุคลากรภายใต้สัญญาว่าจ้าง บุคลากรดังกล่าว ส่วนใหญ่มักจะมาพร้อมกับการลงทุน อย่างไรก็ตามการเปิดให้เข้ามาทำงานในประเทศเป็นเรื่องอ่อนไหวในทุกประเทศอาเซียน การเปิดตลาดจึงมีการกำหนดคุณสมบัติบุคลากร และเงื่อนไขการเข้ามาทำงานของต่างชาติบางประการ เช่น การกำหนดระยะเวลาทำงานในประเทศ การกำหนดคุณสมบัติพิเศษ เงื่อนไขการออกใบอนุญาต และการกำหนดขอบเขตของประเภทบุคลากร เป็นต้น ซึ่งในการเจรจาเวทีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น WTO, FTA ก็ใช้หลักการเดียวกันกับอาเซียน ที่ต้องมีการควบคุมเรื่องการเข้ามาทำงานของคนต่างชาติ
 
ปัจจุบันอาเซียนจึงเน้นให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและคุณภาพจริงๆ การเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้น เพราะต้องเข้าใจว่าทุกประเทศอาเซียนหรือแม้แต่ประเทศต่างๆ ในโลกก็มีความอ่อนไหวในเรื่องตลาดแรงงานภายในประเทศ ยกเว้นอินเดีย ที่มักจะต้องการให้ประเทศอื่นเป็นฝ่ายเปิดตลาดบุคลากรให้ แต่ก็ไม่มีประเทศไหนเปิดตลาดให้ เพราะทราบกันดีว่าคนอินเดียต้องการออกไปทำงานในต่างประเทศมากเกินกว่าตลาดจะรองรับได้ เมื่อประเทศใดเปิดตลาดให้ประเทศที่มีคนจำนวนมากต้องการออกไปทำงานในต่างประเทศ ก็จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบมากเพราะควบคุมจำนวนคนไม่ได้ในทางปฏิบัติ
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์