หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมต.พาณิชย์ นำทีมลงใต้แก้ปัญหาค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย

8 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1522)

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ในวันที่ 10 ตุลาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินทางไปร่วมประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาการค้า และสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
 
นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ยังมีปัญหาและอุปสรรคที่หน่วยงานต่าง ๆ ต้องเร่งเข้าแก้ไขเพื่อผลักดันให้มูลค่าการค้าเพิ่มสูงขึ้น
 
กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านให้เร่งพัฒนาด่านเพื่ออำนวยความสะดวก ผลักดันการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน และพิจารณาจัดตั้งเขตดิวตี้ฟรี การเพิ่มจุดการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ด่านสะเดา จ.สงขลา ให้ขยายระยะเวลาเปิดด่าน ถือเป็นมาตรการเพิ่มช่องทางการท่องเที่ยวและการค้าขายให้เพิ่มขึ้น
 
นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภาคเอกชนได้จัดทำยุทธศาสตร์การค้าชายแดนและข้ามแดน ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ
 
1. การเพิ่มปริมาณการค้า ประกอบด้วยการกำหนดตัวเลขการค้ากับรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านกลไกการประชุมร่วม หรือ JTC เพื่อยกฐานะจุดผ่อนปรนเป็นผ่านแดนถาวรให้มากที่สุด ผลักดันเส้นทางเดินรถให้เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน ซึ่งรัฐบาลต้องมีส่วนร่วมในธุรกิจผูกขาดกับรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน ต้องรณรงค์ให้พ่อค้าชายแดนทำธุรกิจอย่างถูกต้อง สนับสนุนการเปิดด่านนำเข้า-ส่งออกชั่วคราว และ ควรผลักดันให้มีการทำ Vat Refund ที่ด่านชายแดนใต้
 
2. การสร้างกำลังซื้อ ประกอบด้วย การอำนวยความสะดวกเข้าออกบริเวณชายแดนของประชาชน รัฐบาลควรอนุญาตให้เงินสกุล (จ๊าต) ของเมียนมา เข้ามาใช้บริเวณจังหวัดชายแดนใต้ได้ ให้มีงานแสดงสินค้าในประเทศเพื่อนบ้าน ขยายวงเงินการค้าชายแดนจาก 200 ดอลลาร์ เป็น 1,000 ดอลลาร์
 
3. การอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย รัฐบาลควรอนุญาตให้รถบรรทุกของประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาขนถ่ายสินค้าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลต้องเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน (เมียนมา กัมพูชา และมาเลเซีย) ให้มีการเดินรถทุกชนิดแบบทวิภาคีเช่นเดียวกับประเทศลาว ขอให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงกฎระเบียบให้บูรณาการกัน
 
 
ที่มา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เรียบเรียง :  ส่วนอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์