หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
ประวัติและข้อมูลรัฐบาลกัมพูชาโดยย่อ

6 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 5118)

การปกครองของประเทศกัมพูชาได้รับอิทธิพลจากตะวันตก มีการปกครองเป็นรูปแบบรัฐเดียว โดยอำนาจอธิปไตยแบ่งออกเป็น 3 ฝ่ายได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
 
ฝ่ายบริหาร
มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากกระบวนการเลือกตั้งและเป็นพรรคที่ได้รับเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาล โดยคณะรัฐมนตรีของกัมพูชาที่หนังสือพิมพ์ Global Times รายงานว่ามีขนาดใหญ่ถึง 244 ตำแหน่ง ประกอบด้วย
 
- นายกรัฐมนตรี 1 ตำแหน่ง (Prime Minister)
- รองนายกรัฐมนตรี 9 ตำแหน่ง (Deputy Prime Ministers)
- รัฐมนตรีอาวุโส 15 ตำแหน่ง (Senior Ministers)
- รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 13 ตำแหน่ง (Ministers attached to the Prime Minister)
- รัฐมนตรีประจำกระทรวง 27 ตำแหน่ง (Ministers)
- รัฐมนตรีของรัฐ 179 ตำแหน่ง (Secretaries of States)
 
 
 
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ระบบรัฐสภาของกัมพูชาเป็นลักษณะแบบสภาคู่ (Bicameral) มีรายละเอียดดังนี้
1. สภาผู้แทนราษฎร หรือที่เรียกว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (The National Assembly; Radhsaphes) หรือสภาล่าง ประกอบด้วย สมาชิก 123 คน มาจากการเลือกตั้งโดยระบบสัดส่วนตามบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี
 
สมาชิกรัฐสภากัมพูชาชุดปัจจุบันมาจากการเลือกตั้งวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 มีจำนวน 123 คน มาจากพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) จำนวน 68 คน และพรรคกู้ชาติกัมพูชา (CNRP) ของนายสม รังสี (SRP) จำนวน 55 คน ประธานสภาแห่งชาติ คือ สมเด็จเฮง สัมริน (Samdech Heng Samrin) อายุ 79 ปี เป็นประธานรัฐสภาสมัยที่ 5
 
2. วุฒิสภา (Senate; Protsaphea) หรือสภาสูง ประกอบด้วย สมาชิก 61 คน มาจากการเลือกตั้ง (กษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 2 คน) ทำหน้าที่ กลั่นกรองกฎหมาย ดำรงตำแหน่งคราวละ 6 ปี มีการประชุมสมัยสามัญ ปีละ 2 ครั้ง สมัยประชุมหนึ่งๆ มีระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
 
สมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบัน มาจากการเลือกตั้งวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 มีจำนวน 57 คน มาจากพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) จำนวน 46 คน และพรรคสม รังสี (SRP) จำนวน 11 คน ประธานวุฒิสภา คือ สมเด็จเจีย ซิม (Samdech Chea Sim) ซึ่งจะทำหน้าที่ประมุข ของรัฐด้วย หากกษัตริย์ไม่ประทับอยู่ในประเทศขณะนั้น
 
ฝ่ายตุลาการ
ฝ่ายตุลาการจะเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการของกัมพูชา ประกอบด้วย สภาตุลาการสูงสุด (Supreme Council of The Magistracy) ซึ่งตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) โดยมีศาลสูงและศาลยุติธรรม (Supreme Court and Lower Court) เป็นผู้ใช้อำนาจตุลาการ
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์