หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การจ้างแรงงานภายใต้กฎ Fair Consideration Framework (FCF)ของสิงคโปร์

5 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2165)

ตลาดแรงงานสิงคโปร์ยังคงเผชิญภาวะขาดแคลนแรงงาน ด้วยอัตราการว่างงานร้อยละ 2 สร้างแรงกดดันให้ค่าจ้างแรงงานเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานของธุรกิจเพิ่มขึ้นตาม ในขณะที่ต้องแบกรับภาระค่าเช่าสำนักงาน และค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้ว ท่ามกลางสถานการณ์ตลาดแรงงานในประเทศ ที่ตึงเครียดรัฐบาลสิงคโปร์ได้ริเริ่มให้มีการบังคับใช้กฎระเบียบใหม่ ที่เรียกว่า Fair Consideration Framework (FCF) เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการลดข้อกังวลของสาธารณะในการเข้ามาทำงานของต่างชาติที่เพิ่มสูงขึ้นมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และการรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่ภาคเอกชนส่วนใหญ่ในสิงคโปร์กลับเห็นว่า มาตรการดังกล่าวนำไปสู่การเพิ่มความซับซ้อนในการจ้างงานของนายจ้าง

ตามข้อกำหนดของ FCF นายจ้างสิงคโปร์มีข้อผูกพันที่จะต้องจ้างแรงงานชาวสิงคโปร์โดยให้มีการประกาศจ้างงานทางเว็บไซต์ของ Job Bank เป็นเวลา 14 วัน ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้จ้างชาวต่างชาติ ทั้งนี้ Job Bank เป็นองค์กรของรัฐที่ตั้งขึ้นใหม่ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงแรงงาน เพื่อทำหน้าที่จับคู่ความต้องการของนายจ้าง ที่มีตำแหน่งงานว่างกับผู้ที่ต้องการหางานผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งผู้ที่มีสิทธิใช้บริการของเว็บไซต์ ได้แก่ คนสิงคโปร์ผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในสิงคโปร์ (permanent residents) และบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนภายในประเทศ


อย่างไรก็ดีข้อกำหนดดังกล่าวจะให้การยกเว้นสำหรับกิจการที่มีจำนวนพนักงานไม่เกิน 25 คน และมีการให้เงินเดือนสูงกว่า 9,500 เหรียญสหรัฐฯ (12,000 เหรียญสิงคโปร์) นอกจากนี้สาธารณชนที่รู้เห็นถึงการละเมิดข้อกำหนดของ FCF สามารถแจ้งให้กระทรวงแรงงานทราบได้ทันที

จากสถิติที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ Job Bank ในปัจจุบันมีจำนวนตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ 54,000 ตำแหน่ง สำหรับทุกสาขาวิชาชีพ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.5 ของจำนวนแรงงานที่อาศัยอยู่ในประเทศ โดยสาขาที่มีความต้องการแรงงานสูง ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกร การบริหารจัดการและเลขานุการ ธนาคารและการเงิน และก่อสร้าง จำนวนตำแหน่งงานว่างที่สูงนี้ ช่วยยืนยันถึงภาวะความตึงเครียดในตลาดแรงงานของสิงคโปร์

การริเริ่มมาตรการ FCF มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความไม่พอใจของสาธารณชนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จากการที่รัฐบาลสิงคโปร์ได้อนุญาตให้แรงงานต่างชาติเป็นจำนวนมากเข้ามาทำงานในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้จำนวนคนต่างชาติเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัว จาก 1 ล้านคน ในปี2543 เป็น 2 ล้านคน ในปี2557 และทำให้มีจำนวนประชากร รวมในประเทศถึงเกือบ 5.5 ล้านคนโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์