หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
AEC 2558 กับการลงทุน FDI/Capital Flows ตลาดหลักทรัพย์

5 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2131)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันการเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน การเป็นภูมิภาคที่บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์ จึงมีหลายเรื่องที่สมาชิกอาเซียนต้องดำเนินการให้สำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเสรีการค้า ที่ต้องมีการยกเลิกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าสินค้า บริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ และการเคลื่อนย้ายเงินทุน
 
ดังนั้น ผลจากการดำเนินการของสมาชิกอาเซียนจะส่งผลโดยตรงกับการลงทุน กล่าวคือ สมาชิกอาเซียนต้องยกเลิกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนทางตรงในทุกสาขา รวมทั้งธุรกิจบริการ (เช่น วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี บริการทางการแพทย์ ก่อสร้าง ค้าส่งปลีก ท่องเที่ยว ขนส่ง ฯลฯ) และธุรกิจที่ไม่ใช่บริการ (เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมการผลิต) ทำให้มีการเคลื่อนย้ายการลงทุนทางตรงในอาเซียนได้อย่างเสรีมากขึ้น และช่วยเสริมสร้างความน่าสนใจของอาเซียนในสายตานักลงทุนต่างชาติ

ในมุมมองของนักลงทุนไทยการที่สมาชิกอาเซียน 9 ประเทศยกเลิกกฎระเบียบที่เข้มงวดด้านการลงทุนช่วยขยายโอกาสในการออกไปลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจในหลายสาขา สร้างรายได้กลับเข้าประเทศ ในทางกลับกันนักลงทุนหรือบริษัทของสมาชิกอาเซียนอื่นจะสามารถเข้ามาลงทุนในประเทศไทยง่ายขึ้น นอกจากนี้ การเคลื่อนย้ายการลงทุนทางตรงได้อย่างเสรีดังกล่าวช่วยสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในตลาดระหว่างประเทศขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้เกิดการจ้างแรงงานในประเทศและการขยายตัวของ

ในส่วนของตลาดทุน อาเซียนได้ดำเนินการพัฒนาตลาดทุนอาเซียน โดยมีแผนงานในการสร้างความเชื่อมโยงของตลาด (Capital Market) และตลาดตราสารหนี้ (Bond Market) เพื่อให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนในอาเซียนได้อย่างเสรีมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของไทยสามารถระดมทุนในตลาดทุนอาเซียนที่กว้างขวางมากขึ้น ขณะเดียวกันนักลงทุนไทยที่ลงทุนใน Portforlio ยังสามารถกระจายความเสี่ยง ในการลงทุนโดยสามารถถือหุ้น/ซื้อหลักทรัพย์และตราสารหนี้ของประเทศสมาชิกอาเซียน ที่หลากหลายมากขึ้นและยังได้รับประโยชน์จากการโอนย้ายทุนและผลกำไรที่เสรีมากขึ้น

นอกจากนี้ การเปิดเสรีธุรกิจบริการด้านการเงิน ทั้งธนาคาร สถาบันการเงิน ประกันภัย และธุรกิจการเงิน ในแง่ผู้ใช้บริการจะได้รับประโยชน์จากการมีทางเลือกมากขึ้นในการใช้บริการทางการเงินของธุรกิจบริการของสมาชิกอาเซียนที่มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในแง่ผู้ให้บริการด้านการเงินในประเทศไทย จะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นจึงจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการของธุรกิจเพื่อลดต้นทุนการให้บริการให้สามารถแข่งขันได้กับธุรกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น รวมถึงธุรกิจการเงินของต่างชาตินอกอาเซียน

อย่างไรก็ตาม สำหรับการถือครองที่ดินในประเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนใน AEC จึงไม่มีผลกระทบต่อนโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องการถือครองที่ดินในประเทศไทย กล่าวคือ นักลงทุนต่างชาติในและนอกอาเซียนจะไม่สามารถซื้อ/ถือครองที่ดินในประเทศไทย เช่นเดียวกับที่นักลงทุนไทยก็ไม่สามารถซื้อ/ถือครองที่ดินในประเทศอาเซียนได้ภายใต้การเปิดเสรีอาเซียน
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์