หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ปัจจัยที่จะกระตุ้นและเชื่อมโยง AEC ต่อนโยบายภายในประเทศ

5 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2939)

• สมาชิกอาเซียนรวมทั้งไทยควรศึกษาและใช้เป้าหมายและพันธกรณีภายใต้ AEC โดยละเอียดและใช้ข้อมูลเหล่านั้นเป็นแนวทางหลักในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศ
 
• ภาครัฐควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคเอกชนศึกษาลู่ทางการนำทรัพยากรต่างๆ จากภายในภูมิภาคอาเซียนมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตส่งเสริมการขยายฐานการผลิตไปสู่ประเทศอื่นๆ ในอาเซียน และส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีที่อาเซียนจัดทำกับประเทศคู่เจรจาด้วย
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์