หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย ยันคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว รับรองปฏิญญาอาเซียน

4 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1663)

นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานเตรียมการประชุมระดับชาติ 8 th ASEAN Forum on Migrant Labour ณ โรงแรม VIE กรุงเทพฯ ในเรื่องแรงงานต่างด้าวว่า กระทรวงแรงงานได้ดำเนินนโยบายให้การคุ้มครองและดูแลสิทธิของแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในไทยให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับแรงงานไทย ในรอบปีที่ผ่านมากระทรวงฯได้ขยายการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ และผู้ติดตามที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติออกไปเป็นเวลาอีก 1 ปี โดยผ่านศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในทุกจังหวัด เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ ออกบัตรประจำตัว ตรวจสุขภาพ และออกใบอนุญาตทำงานชั่วคราวในระหว่างที่รอการพิสูจน์สัญชาติ
 
นอกจากนี้ได้ขยายเวลาการจดทะเบียนแรงงานประมง ณ ศูนย์ประสานงานแรงงานประมงในจังหวัดชายทะเล 22 จังหวัด มีการออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน มีการตรวจ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย และให้การช่วยเหลือ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกิจการประมง รวมทั้งกำหนดให้นายจ้าง/สถานประกอบการ จัดทำบัญชีรายชื่อ สัญชาติ และจำนวนแรงงานต่างด้าวและแจ้งไปยังสำนักงานจัดหางานจังหวัดตามภูมิลำเนาที่จดทะเบียนเรือด้วย
 
รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า กระทรวงฯ ยังได้เพิ่มมาตรการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว เช่น การจัดทำแผ่นพับเรื่องสิทธิที่แรงงานจะได้รับภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานในภาษาของแรงงานต่างด้าว การจัดทำสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 ที่มีทั้งภาษาอังกฤษ เมียนมา กัมพูชา เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ สายด่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1546 จะมีทั้งภาษาอังกฤษและเมียนมา เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ และสายด่วน 1506 ที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการประกันสังคมและอุบัติเหตุจากการทำงาน
 
ส่วนการตรวจแรงงานกระทรวง ฯให้ความสำคัญกับการคุ้มครองให้แรงงานได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน โดยเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจแรงงานในสถานประกอบการ รวมทั้งการส่งเสริมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
 
สำหรับในอาเซียนจากการที่ประเทศสมาชิกให้การรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าว ซึ่งได้กำหนดพันธะที่ประเทศสมาชิกจะต้องดำเนินการเไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปฏิญญา โดยหนึ่งในกิจกรรมเหล่านั้น คือ การจัดให้มีเวทีสำหรับภาคประชาชนในอาเซียนได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการของภาครัฐในเรื่องการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ซึ่งที่ผ่านมามีการประชุมไปแล้ว 7 ครั้ง สำหรับการประชุมครั้งที่ 8 กำหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ ณ ประเทศมาเลเซีย
 
ด้านนายแม็กซ์ ทูนยอน (Max Tunon) ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ กล่าวว่า การประชุมสำหรับการเสวนาอาเซียนเรื่องแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 8 ที่จะกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของแรงงานอพยพ การติดตามเรื่องปฏิญญาต่างๆ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทั้งหมด 7 ประเทศและภาคประชาสังคมมากขึ้น
 
 
 
ที่มา : thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์