หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยจัดทำ multiple entry tourist visa รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1742)

เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยและสร้างรายได้ให้ประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยต่อไป เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้หลายครั้ง (multiple entry tourist visa – METV) เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนต่างชาติที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยสามารถขอรับการตรวจลงตราชนิดใช้เดินทางเข้า-ออกได้หลายครั้ง
 
โดยกฎกระทรวงนี้ให้มีผลบังคับ ๖๐ วันนับจากวันที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งได้มีประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ทำให้มาตรการ METV จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
 
สำหรับการขอรับการตรวจลงตราชนิด METV ผู้ยื่นคำร้องจะต้องเสียค่าธรรมเนียม ๕,๐๐๐ บาท และการตรวจลงตราชนิดดังกล่าวจะมีอายุ ๖ เดือน โดยจะได้รับสิทธิในการพำนักในไทยเพื่อการท่องเที่ยวในแต่ละครั้งไม่เกิน ๖๐ วัน ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวทุกสัญชาติสามารถขอรับการตรวจลงตรา METV ได้ที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยทั่วโลก
 
 
credit : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์