หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
ยุทธศาสตร์กระทรวงพัฒนาแห่งชาติสิงคโปร์

2 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2606)

วิสัยทัศน์ของกระทรวงพัฒนาแห่งชาติ คือการทำให้สิงคโปร์เป็นบ้านในดวงใจเป็นเมืองที่โดดเด่นระดับโลก กระทรวงพัฒนาแห่งชาติ จึงมีเป้าหมายสู่ความสำเร็จดังนี้
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับโลก
• สร้างสิ่งแวดล้อมในการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืนและมีชีวิตชีวา
• สร้างรากฐานและความสัมพันธ์ของชุมชน
 
ภารกิจ
• พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานระดับโลก (Develop World Class Infrastructure)
• สร้างสิ่งแวดล้อมด้านที่อยู่อาศัยให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนและมีชีวิตชีวา (Create a Vibrant and Sustainable Living Environment)
• สร้างรากฐานและความเหนียวแน่นของชุมชน
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์