หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
นโยบายด้านการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนฟิลิปปินส์

2 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 5389)

ในปี พ.ศ. 2523 รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้เริ่มส่งเสริมนโยบายด้านการศึกษาเพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติเข้าประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 รัฐได้เพิ่มนโยบายสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการศึกษาแห่งเอเชีย (Education Center in Asia) โดยอำนวยความสะดวกในการออกวีซ่าให้นักเรียนต่างชาติ และจัดโปรแกรมแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันการศึกษาในฟิลิปปินส์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมถึงปรับปรุงระบบการศึกษาและคุณภาพบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักศึกษาต่างชาติด้วย
 
ทุกวันนี้ฟิลิปปินส์เป็นอีกชาติในอาเซียนที่มีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะการเรียนด้านภาษาอังกฤษ (English Language Courses) กลายเป็นสาขายอดนิยมในหมู่นักเรียนต่างชาติ ปัจจุบันมีนักเรียนในสถาบันการศึกษาของฟิลิปปินส์ 2,100 แห่ง ฟิลิปปินส์ยังถือเป็นผู้ริเริ่มโครงการ ASEAN Children’s Forum (ACF) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนโดยร่วมกับประเทศไทย ซึ่งทั้งสองประเทศได้ดำเนินการก่อตั้งภาคีความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงาน นักการศึกษา และสถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ในอาเซียน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาบุคลากร กำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน และการศึกษารวมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนและการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในอาเซียน โดยมีเป้าหมายสุดท้าย คือ การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับประชากรอาเซียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
 
 
นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังได้ดำเนินการนำร่อง และให้การสนับสนุนการบูรณาการทางการศึกษาในภูมิภาค โดยการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของอาเซียนในเวทีโลก และได้ดำเนินการต่างๆ เช่น
1) ริเริ่มโครงการ 2 ภาษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยฟิลิปปินส์ได้ดำเนินยุทธศาสตร์เรื่องดังกล่าวในโรงเรียนระดับประถม
2) เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการศึกษา จัดการศึกษาปฐมวัยและการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของการพัฒนาและการดูแลเด็กปฐมวัย โดยจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อแบ่งปันในภูมิภาค
3) บูรณาการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศในหลักสูตรการศึกษา เพื่อให้นักเรียนในอาเซียนสามารถเรียนรู้ผ่านสื่อการศึกษาทางเว็บไซต์หรือสื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยีแบบต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง
4) ริเริ่มโครงการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส (Reaching the Unreached Children) ภายใต้กรอบการดำเนินงานขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEAMEO
 
ฟิลิปปินส์ยังนับเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสในอาเซียน เพราะมีการทำงานตามแนวนโยบายที่สนับสนุนการศึกษาให้ผู้ด้อยโอกาสอย่างครอบคลุมและหลากหลาย เช่น
1) การจัดระบบการติดตามนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน และประชากรกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการศึกษา
2) การจัดการศึกษาในภาวะวิกฤต (Education in Emergencies) เพื่อเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น ไต้ฝุ่น สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น ในส่วนภูมิภาค ฟิลิปปินส์ได้จัดการศึกษาเพื่อเตรียมความ พร้อมรับภัยพิบัติธรรมชาติและภาวะฉุกเฉินต่างๆ โดยร่วมดำเนินการกับอินโดนีเซีย
 
ทั้งนี้ฟิลิปปินส์ยังมีความร่วมมือทางด้านการศึกษา โดยเฉพาะกับองค์การซีมีโอ หรือ องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization: SEAMEO) โดยรับเป็นประเทศแกนนำในการดำเนินโครงการ 3 โครงการ ได้แก่ การศึกษาในสถานการณ์ฉุกเฉิน การจัดการศึกษาสำ หรับเด็กด้อยโอกาส และการพัฒนาการดูแลเด็กปฐมวัย
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์