หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
ข้อมูลเศรษฐกิจสปป.ลาว

2 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 5368)

สปป.ลาว เป็นประเทศเล็กที่มีการเพาะปลูกทางการเกษตรเป็นหลัก แต่วันนี้ได้ประกาศเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชีย เพราะกิจการที่ผ่านมามีการเปิดให้ลงทุนสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้แก่ จีน ไทย เวียดนาม ทำให้สร้างรายได้ให้ สปป.ลาว อย่างมหาศาล ทั้งการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จ เช่น เครื่องยนต์ เบียร์ กาแฟ และการท่องเที่ยว โดยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเยอรมัน ทำให้เศรษฐกิจ สปป.ลาว เมื่อปี 2556 ขยายตัวร้อยละ 7.6 จากการบริโภคของภาคเอกชน การท่องเที่ยว และการลงทุนก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการก่อสร้างโรงไฟฟ้า พลังน้ำเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามอัตราการขยายตัวชะลอลงจากปี 2555 ที่ขยายตัวร้อยละ 7.9 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากรายได้การส่งออกที่ชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก และราคาทองแดงซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญที่ ปรับลดลง รวมถึงเงินลงทุนโดยตรงจากจีนและเวียดนามที่เข้ามาลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอลง ทั้งนี้ ทรัพยากรธรรมชาติของ สปป.ลาว รวมทั้งภาคการเกษตร ป่าไม้ การเพิ่มขึ้นของเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ และทรัพยากรแร่ธาตุ ยังคงเป็นเสาหลักให้กับเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการเข้ามาลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)
 
 
สำหรับอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 6.5 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่ร้อยละ 4.3 เป็นผลจากราคาสินค้าในหมวดอาหาร โดยเฉพาะกลุ่มอาหารสดมีการขยายตัวขึ้นตามความต้องการบริโภคในประเทศที่ขยายตัวสูง และส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัญหาข้อจำกัดด้านอุปทาน จากการที่ สปป.ลาว ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม  2556 ทำให้รัฐบาลออกประกาศห้ามการส่งออกปศุสัตว์เป็นการชั่วคราว ภาคการค้าต่างประเทศ การส่งออกในปี 2556 มีการขยายตัวตามการส่งออกสินแร่ โดยเฉพาะทองแดง และการส่งออกไฟฟ้าเป็นสำคัญ ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น จากการนำเข้าสินค้าทุนเพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค และรถยนต์ ซึ่งธุรกิจที่ต่างชาติมาลงทุนมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมเหมืองแร่สร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้า การเกษตร และโรงแรม เป็นต้น โดยนักลงทุนต่างชาติ ที่สำคัญ ได้แก่ เวียดนาม จีน และไทย
ค่าเงินกีบของ สปป.ลาว ปี 2556 แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่ทรงตัวเมื่อเทียบกับเงินบาท โดยอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ปี 2556 อยู่ที่ 7,820 กีบ ต่อดอลลาร์สหรัฐ และ 256.46 กีบต่อบาท เทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยปี 2555 อยู่ที่ 8,007 กีบต่อดอลลาร์สหรัฐ และ 259.02 กีบต่อบาท อย่างไรก็ตามธนาคารกลางของ สปป.ลาว มีการดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนตามกลไกตลาดที่มีการคุ้มครอง
 
นอกจากนี้การลงทุนสะสมใน สปป.ลาว จากต่างประเทศพบว่าในภาพรวมโครงการลงทุนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2553 ประเทศจีนเป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนโดยมีจำนวนโครงการลงทุนมากที่สุดจำนวน 412 โครงการ ตามมาด้วยประเทศไทยจำนวน 276 โครงการ เวียดนาม และฝรั่งเศส ตามลำดับ แต่หากพิจารณาด้านมูลค่าของการลงทุน จะพบว่าประเทศเวียดนามมีมูลค่าของการลงทุนสูงที่สุดเป็นจำนวนเงิน 2.9 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ รองลงมาคือ ประเทศจีนมูลค่า 2.8 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ และไทยอยู่ในอันดับสามคือ 2.7 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในขณะที่ด้านประเภทกิจการที่มีจำนวนโครงการลงทุนมากที่สุดในปี 2553 ได้แก่ การบริการ รองลงมาคือ ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม การค้า การเกษตร และเหมืองแร่ ตามลำดับ ขณะที่กิจการที่มีมูลค่าการลงทุนมากที่สุดในปี 2553 ได้แก่ แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์