หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
กฎหมายครอบครัวอิสลามบรูไนฯ

1 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3815)

ประเทศบรูไนดารุสซาลาม มีการประกาศใช้ระบบกฎหมายอิสลามหรือชะรีอะฮ์ (Syariah Penal Code) คือ กฎหมายที่บัญญัติบทลงโทษตามคัมภีร์อัลกุรอาน และแนวทางของศาสดามุฮัมมัด ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นความประสงค์ของพระอัลลอฮฺ ตามรัฐธรรมนูญของบรูไน สมเด็จพระราชาธิบดีทรงโปรดให้มีพระบรมราชโองการประกาศในราชกิจจานุเบกษา (Royal Gazette) ของบรูไน เกี่ยวกับการนำกฎหมายอาญาอิสลาม (Syariah Penal Code) มาเป็นกฎหมายของบรูไน โดยจะเริ่มบังคับใช้ควบคู่ไปกับกฎหมายพลเรือน (Civil Law) ที่มีอยู่เดิม สมเด็จพระราชาธิบดี ทรงประกาศบังคับใช้กฎหมาย "ชะรีอะฮ์.” ซึ่งอ้างอิงหลักการในศาสนาอิสลาม ว่าด้วยบทลงโทษผู้กระทำความผิดในคดีอาญา ทำให้บรูไนเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (และคงเป็นประเทศเดียว) ที่บังคับใช้กฎหมายดังกล่าว
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์