หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของเมียนมา

1 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 6463)

ประเทศเมียนมาเป็นจุดเชื่อมระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานและค่าแรงต่ำ ถึงแม้มีทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก เช่น พลังงาน แร่ธาตุ ป่าไม้ พื้นที่การเพาะปลูก รวมทั้งทรัพยากรทางทะเล แต่ยังถูกจัดเป็นประเทศในกลุ่มประเทศที่ยากจนที่สุด (Least Developed Country) จึงได้รับการยกเว้นภาษี และสิทธิพิเศษทางการค้าจากหลายประเทศ ปัจจุบันเมียนมาได้เปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นระบอบประชาธิปไตยและเปิดประเทศให้ผู้สนใจเข้าไปลงทุนได้เสรีมากขึ้น โดยผ่านนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศของเมียนมา การพัฒนาภาคการเงิน การเดินหน้าปฏิรูปและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและแรงงาน การสร้างบรรยากาศการลงทุน รวมทั้ง การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในประเทศเชิงรุกทั้งทางถนน รถไฟ และท่าเรือ ทำให้เมียนมามีการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2555 คิดเป็นร้อยละ 6.3 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ 5 ปีที่ผ่านมาที่อยู่ร้อยละ 54 อย่างไรก็ดีระบบการเมืองและนโยบายของเมียนมายังไม่แน่นอน ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานยังขาดแคลนและมีราคาสูง รวมถึงเครือข่ายคมนาคมยังไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ เมียนมามีข้อจำกัดทางด้านเงินทุนและระบบการเงินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ประกอบกับในอดีตที่ผ่านมาเมียนมาได้รับผลกระทบจาก มาตรการคว่ำบาตรของประชาคมโลก จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนมีต้นทุนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ดังนั้น เมียนมาจึงได้มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งรัฐบาลจะเดินหน้าสู่การปฏิรูประยะที่ 2 โดยจะให้ความสำคัญต่อประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2554-2574) (National Comprehensive Development Plan- NCDP)
2. ให้ความสำคัญต่อภาคการค้าและการลงทุน รวมถึงการระดมการลงทุนระหว่างประเทศ
3. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
4. การบริหารจัดการความช่วยเหลือจากต่างชาติให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศในการปฏิรูประยะที่ 2 คือ การพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเมียนมาให้ดีขึ้น
 
สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวข้างต้น เมียนมามีเป้าประสงค์ยึดหลักประชาชนระดับรากหญ้า (Bottom up) ได้รับประโยชน์สูงสุด (People-centered Approach) จากการบริหารจัดการของรัฐ และมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบาย และกระบวนการในการพัฒนา ซึ่งมีปัจจัยสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สภาพความเป็นอยู่ภายในชุมชน เป็นต้น ซึ่งตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (The Framework on Economic and Social Reform: FESR) จะมีโครงการเร่งด่วนเพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1) ปฏิรูปภาษีและการเงิน
2) ปฏิรูปภาคการคลังและการเงิน รวมถึงธนาคารกลาง
3) เปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน
4) พัฒนาธุรกิจภาคเอกชน โดยปฏิรูปกฎหมายและระเบียบที่สำคัญสำหรับภาคการท่องเที่ยว
5) พัฒนาระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารให้ทันสมัย
6) พัฒนาสาธารณสุขและการศึกษา
7) สร้างความมั่นคงด้านอาหารและความเจริญเติบโตภาคการเกษตร
8) สร้างระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส โดยเน้นความโปร่งใสในการจัดทำและดำเนินงานที่ใช้จ่ายจาก เงินงบประมาณภาครัฐ
9) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะและพลังงาน รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานและการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
10) สร้างความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการดำเนินงานของรัฐ
 
นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2554-2574) ตามกรอบดังกล่าวข้างต้น เมียนมายังได้กำหนดเป้าหมายที่สำคัญไว้ ดังนี้
(1) ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเมียนมา
(2) เพิ่มรายได้ประชากร
(3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณูปโภค เช่น การคมนาคม แหล่งน้ำและสุขาภิบาล พลังงานไฟฟ้า การศึกษา การสาธารณสุข และระบบประกันสังคม เป็นต้น
(4) จัดให้มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น
(5) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
(6) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ตามวัตถุประสงค์ของสหประชาชาติ และประชาคมอาเซียน
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์