หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
วิสัยทัศน์กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมมาเลเซีย

1 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3785)

วิสัยทัศน์ การพัฒนาประเทศมาเลเซียเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก
ยุทธศาสตร์
1) กำหนดนโยบายการท่องเที่ยวและกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวของประเทศ
2) ตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างองค์การ ผลิตภัณฑ์ การตลาด กำลังคน การขนส่ง ตัวบ่งชี้การท่องเที่ยว สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจมหภาค
3) แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวแนวใหม่ เช่น การท่องเที่ยว เพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยวด้านการศึกษาการท่องเที่ยวด้านกีฬาการท่องเที่ยวล่องเรือ การท่องเที่ยวในชนบท เป็นต้น
4) การพัฒนาฐานข้อมูลการท่องเที่ยว
 
 
ภารกิจ
ทำงานร่วมกับทุกอุตสาหกรรม เพื่อวางตำแหน่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นตัวกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์