หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาข้าราชการอินโดนีเซีย

1 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2564)

องค์การข้าราชการแห่งชาติ (National Civil Service Agency-NCSA)
องค์การข้าราชการแห่งชาติ (NCSA) หรือที่เรียกตามชื่อภาษาท้องถิ่นว่า Badan Kepegawaian Negara เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี มีหน้าที่กำหนดกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินการของส่วนราชการให้เป็นไปตามที่ NCSA กำหนด ทั้งนี้การกำหนดกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์จะต้องมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายของชาติ
 
ศูนย์การประเมินข้าราชการ (Civil Service Assessment Center)
ศูนย์การประเมินข้าราชการ มีหน้าที่รับผิดชอบการประเมินระบบการบริหารจัดการราชการพลเรือน โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของข้าราชการในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์
 
สถาบันการบริหารรัฐกิจแห่งชาติ (National Institute of Public Administration-NIPA)
ก่อตั้งเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและทักษะการบริหารจัดการของผู้บริหารในระบบราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมถึงการวิจัยและพัฒนาการบริหารงานของรัฐให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์