หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
วิสัยทัศน์และภารกิจกระทรวงแรงงานและการอพยพย้ายถิ่นอินโดนีเซีย

30 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2694)

วิสัยทัศน์
สร้างแรงงานและชุมชนผู้ย้ายถิ่นพำนักให้มีความสามารถในการผลิต แข่งขัน และมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
 
ภารกิจ
 
1. เพิ่มโอกาสในการทำงาน พัฒนาคุณภาพแรงงาน การบริการทดแทน ข้อมูลตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ และงานตลาดแรงงาน
2. พัฒนาปรับปรุงความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรม และความมั่นคงของแรงงานและชุมชนผู้ย้ายถิ่น
3. เพิ่มทักษะแรงงานให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน การผลิต และชุมชนผู้ย้ายถิ่น
4. ปรับปรุงการตรวจสอบแรงงาน
5. เร่งการพัฒนาภูมิภาคอย่างสมดุล
6. การประยุกต์ให้องค์การมีความยั่งยืน มีการร่วมมืออย่างมีประสิทธิผลด้วยหลักธรรมาภิบาลซึ่งสนับสนุนการวิจัยที่มีประสิทธิผล การพัฒนาและการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์