หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
วิธีการรวมกลุ่มข้าราชการมาเลเซีย

30 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3577)

สำหรับการก่อตั้งสหภาพแรงงานนั้น กำหนดให้ข้าราชการที่มีความประสงค์จะตั้งสหภาพแรงงานต้องยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพต่ออธิบดีภายใน 1 เดือน และสามารถยื่นต่ออธิบดีเพื่อขอขยายออกไปได้ไม่เกิน 6 เดือน คำยื่นขอจดทะเบียนจะต้องยื่นพร้อมค่าธรรมเนียม และสำเนากฎหรือข้อบังคับของสหภาพ ในคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงานจะต้องระบุชื่อและที่อยู่ของสหภาพ ชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของสมาชิกที่ยื่นขอจัดตั้ง และอายุที่อยู่และอาชีพของเจ้าหน้าที่สหภาพ ซึ่งกรมสหภาพแรงงานอาจจะกำหนดให้ต้องยื่นข้อมูลอื่นๆ เช่น สำเนารายงานการประชุมการจัดตั้งของข้าราชการที่ประสงค์จะจัดตั้งสหภาพ เป็นต้น
 
อย่างไรก็ตาม กฎหมายสหภาพแรงงานมาเลเซียมิได้ตัดสิทธิ ในการจัดตั้งสหภาพแรงงานของข้าราชการในประเทศมาเลเซีย แต่กระบวนการต่อรองเพื่อเรียกร้องเรื่องค่าใช้จ่ายและสวัสดิการ ของสหภาพข้าราชการมาเลเซียจะกระทำมิได้ ทำให้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมาข้าราชการในมาเลเซียไม่มีอำนาจต่อรองกับรัฐบาลในเรื่องค่าจ้างและสวัสดิการ เหตุผลที่ทำให้ข้าราชการได้รับการปฏิบัติแตกต่างจากลูกจ้างในภาคเอกชน เนื่องมาจากประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศเป็นข้าราชการที่ทำงานให้กับรัฐบาล ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้างหรือสวัสดิการก็จะส่งผลกระทบต่ออัตราค่าจ้างของภาคเอกชนด้วย กล่าวคือการขึ้นอัตราเงินเดือนข้าราชการจะมีผลกระทบอย่างมาก
 
 
 
 
 
 
สภาพการเงินของประเทศทั้งในแง่อัตราค่าจ้างของลูกจ้างในภาคเอกชน ที่ต้องปรับขึ้นตาม อีกทั้งการเพิ่มของอัตราเงินเดือนข้าราชการจะมีผลทำให้รัฐต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเงินเดือนข้าราชการมากขึ้น ทำให้ท้ายที่สุดแล้วประชาชนต้องแบกรับภาระในการเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายที่ให้อำนาจสหภาพข้าราชการในการเจรจาต่อรองเรื่องค่าจ้างและสวัสดิการ แต่ก็มีการตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาหลายคณะ เพื่อทำหน้าที่ในการเจรจาต่อรองเรื่องดังกล่าว เช่น คณะกรรมการค่าจ้าง กรมบริการสาธารณะ สภาสมานฉันท์แห่งชาติ (National Joint Councils) และศาลด้านบริการ สาธารณะ (Public Service Tribunal) เป็นต้น และนอกจากนี้ กฎหมายยังยกเว้นให้ข้าราชการบางระดับในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถเจรจาต่อรองและทำข้อตกลงเกี่ยวกับค่าจ้างกับสหภาพการจ้าง และทำงานได้
 
กล่าวโดยสรุปได้ว่าระบบแรงงานสัมพันธ์ของข้าราชการมาเลเซีย ได้มีระบบในการกำหนดอัตราค่าจ้างและสวัสดิการที่เรียกว่า"ระบบเอกภาคี (Unilateral System)” ซึ่งรัฐบาลจะเป็นผู้กำหนดอัตราค่าจ้าง และสวัสดิการเองฝ่ายเดียว โดยไม่ต้องผ่านการตกลงกับข้าราชการ เนื่องจากรัฐบาลเชื่อว่าการเจรจาต่อรองเรื่องค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการนั้นไม่ควรเกิดขึ้นในงานราชการ
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์