หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
สรุปรวมประเด็นกฎหมายอาญาอิสลามบรูไน

30 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2891)

ที่มาของกฎหมายอาญาอิสลาม หรือ Syariah Penal Code คือกฎหมายที่บัญญัติบทลงโทษตามคัมภีร์อัลกุรอาน และแนวทางของศาสดามุฮัมมัด ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นความประสงค์ของพระอัลลอฮฺตามรัฐธรรมนูญบรูไน สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนทรงมีอำนาจในการมีพระราชวินิจฉัยให้บังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เกิดสันติสุขแก่ประชาชนชาวบรูไน กฎหมายอาญาอิสลามของบรูไนไม่ได้มาทดแทนกฎหมายอาญาทั่วไปที่มีอยู่เดิม กล่าวคือจะบังคับใช้ควบคู่กับกฎหมายอาญาทั่วไป โดยเมื่อพบผู้กระทำความผิดจะมีกระบวนการพิจารณาว่าจะถูกดำเนินคดีด้วยกฎหมายใด ระยะเวลาในการบังคับใช้กฎหมายอาญาอิสลามในบรูไน กฎหมายอาญาอิสลามจะมีผลบังคับใช้ในบรูไนตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 (6 เดือนหลังจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556) และจะมีการดำเนินการ 3 ระยะดังนี้ ระยะแรก เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้หลังจาก 6 เดือนที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557) จะบังคับใช้ในคดีที่ว่าด้วยความผิดทั่วไปตามมาตรา 4 ที่มีบทลงโทษปรับ และจำคุก อาทิ การไม่เคารพวัตรปฏิบัติของมุสลิมในเดือนรอมฎอน การประพฤติไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ โดยจะยังไม่บังคับใช้กับความผิดที่มีบทลงโทษด้วยการเฆี่ยนหรือประหารชีวิต ระยะที่ 2 หลังจาก 12 เดือน ของวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2557) จะบังคับใช้กับความผิดที่มีบทลงโทษตามที่ได้ระบุไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานและแนวทางของศาสดามุฮัมมัด แต่จะยังไม่บังคับใช้กับความผิดที่มีโทษประหารชีวิต ระยะที่ 3 หลังจาก 24 เดือนของวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558) จะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ ซึ่งรวมถึงความผิดที่มีโทษประหารชีวิตด้วย
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์