หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
ระบบการศึกษา สปป.ลาว

29 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3846)

การศึกษาใน สปป.ลาว นั้นเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลและก่อนวัยเรียน โดยโรงเรียนใน สปป.ลาว มีทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชน เปิดรับนักเรียนเมื่ออายุ 3 ถึง 6 ปี ใช้เวลาเรียน 3 ปี มีระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3 เมื่อจบจากระดับชั้นอนุบาลก็เลื่อนชั้นไปเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นระบบการศึกษาแบบ 5:3:3 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
• ประถมศึกษา เป็นการศึกษาภาคบังคับ ใช้เวลาเรียน 5 ปี โดยเด็กจะเริ่มเข้าเรียนเมื่ออายุ 6 ขวบ
• มัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปี
• มัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปี
• อุดมศึกษารวมถึงการศึกษาด้านเทคนิคสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของกรมอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยกระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นการศึกษาเฉพาะทาง ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงอื่น โดยเมื่อเด็กจบการศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษาแล้ว จะมีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเสนอกระทรวงศึกษาธิการให้เด็กได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
• สายอาชีพใช้เวลาศึกษา 3 ปี ในวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ เช่น ทางด้านไฟฟ้า ก่อสร้าง บัญชี และป่าไม้ เป็นต้น
• มหาวิทยาลัย ใช้เวลาเรียน 4 ปี ส่วนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางเรียน 6 ปี เช่น มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ (เวียงจันทน์) สถาบันสรรพวิชา (National Polytechnic Institute)
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์