หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
ข้อมูลเศรษฐกิจฟิลิปปินส์

29 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 14230)

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในช่วงปี พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบันอยู่ในระดับดี โดยผลเฉลี่ยอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4-5 โดยเกิดจากปัจจัยหนุนหลายประการ ทั้งการขยายตัวของภาคการส่งออก การเพิ่มขึ้นของการบริโภคภายในประเทศ และการเจริญเติบโตของภาคบริการ จากการเผยแพร่ของนิตยสารการเงินการธนาคาร ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2556 พบว่า การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจมีความได้เปรียบประเทศในแถบอาเซียนในเรื่องของภาษา ทำให้ฟิลิปปินส์โดดเด่นในกิจการรับจ้างบริหารระบบธุรกิจ (Business Process Outsourcing-BPO) โดยเฉพาะธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลและตอบคำถาม (Call Center) ที่เป็นธุรกิจภาคบริการที่มีการเจริญเติบโตสูง ทำรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี และจากจุดแข็งของแรงงานฟิลิปปินส์ที่มีความสามารถด้านภาษา แล้วยังเป็นแรงงานที่มีราคาถูกหรือคิดเป็น 1 ใน 6 ของค่าจ้างพนักงานศูนย์บริการข้อมูลและตอบคำถาม (Call Center) ในสหรัฐอเมริกา ทำให้บริษัทใหญ่ๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย หันมาจ้างศูนย์บริการข้อมูลและตอบคำถามจากภายนอก (Outsource Call Center) หรือจากฟิลิปปินส์เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน
 
จากความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษทำให้แรงงานฟิลิปปินส์เป็นที่ต้องการของตลาด จึงมีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานในต่างประเทศจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันฟิลิปปินส์มีแรงงานที่ทำงานในต่างประเทศราว 10 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของกำลังแรงงานรวมในประเทศ และสามารถส่งเงินกลับมาเกือบ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2556
โดยแรงงานที่มีการส่งออกจากฟิลิปปินส์ที่สำคัญ คือ การผลิตพยาบาลส่งออกไปทำงานยังต่างประเทศ ซึ่งฟิลิปปินส์มีโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพกว่า 300 แห่ง โดยในปี พ.ศ. 2555 มีการจ้างงานพยาบาลฟิลิปปินส์ในต่างประเทศเกือบ 2 หมื่นอัตรา เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 40 จากปีก่อนหน้า ซึ่งเกิดขึ้นตามเงื่อนไขของสังคมผู้สูงวัย (Aging Society) ที่ต้องการพยาบาล รวมทั้งรายได้ที่จูงใจ เช่น พยาบาลฟิลิปปินส์ในสหรัฐอเมริกาได้ค่าจ้างสูงกว่าในฟิลิปปินส์ถึง 13 เท่า
 
แรงงานอีกกลุ่มที่มีการส่งออกมาก คือ กลุ่มครูสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น ในประเทศไทย ครูฟิลิปปินส์มีสัดส่วนร้อยละ 25 ของครูต่างชาติทั้งหมด เพราะนอกจากสำเนียงจะใกล้เคียงชาวอเมริกันแล้ว อัตราค่าจ้างยังถูกกว่าครูเจ้าของภาษาชาวตะวันตกถึง 2 เท่า ส่วนอาชีพแม่บ้าน คนเลี้ยงดูเด็ก ก็มีความต้องการมากขึ้นในประเทศที่มีรายได้สูง ปัจจุบันมีแม่บ้านฟิลิปปินส์กว่า 1 ล้านคนทำงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึ่งรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้กำหนดให้นายจ้างจะต้องจ่ายเงินเดือนขั้นต่ำของแม่บ้านที่ 400 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
 
 
 
นอกจากนี้ ธุรกิจภายในประเทศที่สำคัญ คือ ธุรกิจเหมืองแร่ เนื่องจากฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ยังมีแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติอยู่มาก โดยถือเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากเป็นอันดับ 5 ของโลก ซึ่งฟิลิปปินส์ถือได้ว่าเป็น 1 ใน 10 ของผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ของโลก และเป็นผู้ผลิตทองแดงรายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก รวมถึงยังมีแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
 
ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์เตรียมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้โครงการ "PPP เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน” โดยรายงาน Global Competitiveness ในปีพ.ศ. 2555-2556 (ค.ศ. 2012-2013) โดย World Economic Forum ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของฟิลิปปินส์ไว้ที่อันดับ 65 จาก 144 ประเทศ (ไทยอยู่ที่อันดับ 38) ซึ่งปัญหาที่สำคัญของฟิลิปปินส์ คือ โครงสร้างพื้นฐานที่ยังมีไม่เพียงพอ และไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร โดยรายจ่ายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของฟิลิปปินส์นั้นเฉลี่ยอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.8 ของ GDP เท่านั้น ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาคที่ระดับร้อยละ 5 จากจุดอ่อนดังกล่าวทำให้รัฐบาลจัดตั้งโครงการลงทุน ภาครัฐร่วมกับเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ในแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2554-2559 (ค.ศ. 2011-2016) เพื่อเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทัดเทียมกับประเทศในอาเซียน และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ปัจจุบันโครงการ PPP ที่อยู่ในแผนมีจำนวน 22 โครงการ ซึ่งจะมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเป็นหลัก ในปี พ.ศ. 2556 รัฐบาลได้จัดงบประมาณลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานไว้ที่ 4.5 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งหมด และจะเพิ่มเป็น 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี
พ.ศ. 2557
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์