หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์

29 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2821)

กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดสามกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จไว้ ดังนี้
 
1.ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีและลดการเจ็บป่วยของประชาชน (Promote good health and reduce illness)
 
การมีสุขภาพที่ดีนั้นเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลแต่กระทรวงแสดงบทบาทหลักในการให้ความรู้ และข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพและลดการเจ็บป่วยของประชาชนผ่านการควบคุมและป้องกันโรค รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ให้เหมาะสม
 
2.ประกันการเข้าถึงการบริการดูแลสุขภาพที่ดีและราคาไม่แพง (Ensure access to good and affordable healthcare)
 
กระทรวงมีความรับผิดชอบในการทำให้มั่นใจว่าระบบการดูแลสุขภาพในสิงคโปร์นั้น มีผลลัพธ์ที่ดีและมีมาตรฐานระดับมืออาชีพ และแต่ละบริการสุขภาพนั้นเหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วย และราคาค่าบริการต้องไม่แพง ให้ประชาชนสามารถจ่ายได้ ถึงแม้ว่ารัฐบาลและประชาชนจะร่วมกันจ่ายค่าบริการสุขภาพนั้นก็ตาม
 
3.ติดตามความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Pursue medical excellence)
ระบบสุขภาพของสิงคโปร์นั้นได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี และชาวสิงคโปร์ก็ได้รับประโยชน์จากระบบนี้ ทำให้จำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ามารับการรักษาในสิงคโปร์เพิ่มขึ้น ทางกระทรวงจึงต้องดำเนินวิธีการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าชาวสิงคโปร์สามารถรับผิดชอบค่าบริการสุขภาพได้
 
ภารกิจ
ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี และลดการเจ็บป่วยของประชาชนประกันการเข้าถึงการบริการ ดูแลสุขภาพที่ดีและราคาไม่แพง และปฏิบัติตามความเป็นเลิศด้านการแพทย์
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์