หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
กฎหมายเข้าเมืองเวียดนาม

29 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 5408)

นักท่องเที่ยวไทยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าเวียดนาม และสามารถอยู่ภายในประเทศเวียดนามได้ไม่เกิน 1 เดือน และหนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยสามารถรับวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามได้ที่สนามบินนานาชาติ และด่านตรวจคนเข้าเมืองระหว่างประเทศลาวและกัมพูชา
 
ผู้เดินทางเข้าประเทศทุกคนต้องกรอกแบบฟอร์มศุลกากรสีเหลืองมีสำเนาสีขาว และจะต้องเก็บใบสีเหลืองไว้กับหนังสือเดินทางอย่าให้หายเป็นอันขาด เพราะว่าจะต้องใช้แสดงแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรเวลาเดินทางกลับออกจากประเทศ
 
• ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย สามารถเดินทางเข้าเวียดนามโดยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และพำนักอยู่ในเวียดนามได้ไม่เกิน 30 วัน
• ชาวต่างชาติที่อยู่ในเวียดนามต้องถือหนังสือเดินทางติดตัวตลอดเวลา ทั้งนี้ควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทาง บัตรเครดิต และเอกสารสำคัญอื่นๆ เนื่องจากโรงแรมที่พักจะขอสำเนาหนังสือเดินทางด้วย
• เวียดนามไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพอาคารที่ทำการต่างๆ ของรัฐ
• หากนำเงินตราต่างประเทศติดตัวเข้าประเทศมากกว่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องแจ้งให้ศุลกากรเวียดนามทราบ การนำเงินตราออกนอกประเทศมากกว่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งชาติหรือธนาคารกลางในท้องถิ่นก่อน มิเช่นนั้นจะถูกยึดเงิน
• บทลงโทษของเวียดนามในคดียาเสพติด การฉ้อโกงหน่วยงานของรัฐมีโทษประหารชีวิต
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์