หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การดำเนินงานของไทยภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ

29 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3112)
 
โดย พนารัช ปรีดากรณ์
 
                 
 
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่ออาเซียนมากขึ้นเป็นลำดับ อาชญากรรมข้ามชาติมีหลายประเภท อาทิ การฟอกเงิน การก่อการร้าย โจรกรรมงานศิลปะ/ผลงานทางวัฒนธรรม การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การค้าอาวุธเถื่อน โจรสลัด อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม การค้ามนุษย์ ยาเสพติด ทั้งนี้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียนที่สำคัญ ได้แก่ การค้ามนุษย์และการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่น การผลิตและค้ายาเสพติด การค้าพันธุ์พืชและสัตว์ป่า การค้าสินค้าปลอมแปลง และมาเฟียข้ามชาติ อาเซียนจึงมีกลไกในการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติหลายประการ ได้แก่
 
(1) การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime : AMMTC) โดยเป็นการประชุมที่จัดขึ้นทุก 2 ปี ซึ่งเริ่มในปี 1997
(2) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Declaration on Transnational Crime) และ
(3) เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Senior Officials on Transnational Crime : SOMTC)
 
การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนครั้งล่าสุด ครั้งที่ 9 ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2013 มี ฯพณฯ Dr. Thongbanh Sengaphone รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตำรวจ (Minister of Public Security) เป็นประธานที่ประชุม โดยมีผลการประชุมที่สำคัญคือ
1. มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีด้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2012 และ 3 กันยายน 2013
 
2. มีผลดำเนินการสำคัญซึ่งเป็นผลจากการประชุม ครั้งที่ 32 และ 33 ของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านยาเสพติด (ASEAN Senior Officials on Drug Matters : ASOD) และจะได้มีการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านยาเสพติด (ASOD Work Plan) ต่อไป
 
3. รับทราบผลการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ครั้งที่ 16 และ 17 และหัวหน้าส่วนการกงศุล และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้ามนุษย์และการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นภายในภูมิภาค
 
4. มีการรับรองโครงการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ปี 2013-2015 และมอบหมายให้มีผู้อาสารับผิดชอบหลักเป็นผู้นำเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านอาชญากรรมข้ามชาติในแต่ละด้าน
 
5. ได้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติให้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย (ASEAN Comprehensive Action Plan on Counter Terorism)
 
6. มีการจัดทำรายงานการประชุมผู้บัญชาการตำรวจอาเซียน ครั้งที่ 33
 
7. มีการประชุมหารือระหว่างการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินการตามพิมพ์เขียวของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community Blueprint) และทิศทางความเป็นไปได้ของอาเซียนในเรื่องการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติภายหลังปี 2015
 
8. มีการมอบหมายผู้อาสารับผิดชอบหลักเพื่อดำเนินการโครงการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ปี 2013-2015 โดยที่มีความก้าวหน้าในด้านการค้ามนุษย์ และการกำหนดข้อผูกพันทางกฎหมาย ตลอดจนการกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อปกป้องประชาชนอาเซียนต่ออาชญากรรมการค้ามนุษย์ การประชุมครั้งต่อไปจะเป็นการประชุม ครั้งที่ 10 ที่จะจัดขึ้น ณ ประเทศมาเลเซีย ในปี 2015
 
นอกจากนี้ ยังมีการประชุมสำคัญที่เกี่ยวข้อง อาทิ การประชุมด้านอาชญกรรมอาเซียนบวกสาม การประชุมด้านอาชญากรรมข้ามชาติอาเซียน-จีน การประชุมด้านอาชญากรรมข้ามชาติอาเซียน-ญี่ปุ่น ความคืบหน้าล่าสุดที่เกี่ยวข้องของไทยได้มีการส่ง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรม ข้ามชาติ (SOMTC) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 7 - 12 มิถุนายน 2015 สามารถสรุปสาระสำคัญได้คือ
 
1. มีการหารือในการดำเนินงานสำคัญ 8 ด้าน คือ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การต่อต้านการค้ามนุษย์ การกระทำอันเป็นโจรสลัดในทะเล การลักลอบค้าอาวุธ การฟอกเงิน การก่อการร้าย อาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และอาชญากรรมทางไซเบอร์
 
2. มีการหารือเกี่ยวกับผลการดำเนินการตามโครงการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ปี 2013-2015
 
3. จัดทำร่างโครงการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ปี 2016-2018
 
4. ไทยรายงานผลการดำเนินการด้านการต่อต้านการก่อการร้าย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การต่อต้านการค้ามนุษย์ มีการวัดความสำเร็จจากผลการจับกุมตัวผู้กระทำผิด
 
5. มีการหารือร่วมกับประเทศคู่เจรจาในด้านการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
 
ทั้งนี้ การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ในประเด็นอาชญากรรมข้ามชาตินั้นจะพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับหลากหลายหน่วยงาน จึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประสานความร่วมมืออย่างเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันเพื่อสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ด้านอาชญากรรมข้ามชาติอาเซียน
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์