หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ดันเส้นทาง R12 จุดเชื่อมต่อขน 'สินค้าไทย' เข้าตลาดจีน

28 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 7390)

จากการสำรวจเส้นทาง R12 ของกรมวิชาการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดนครพนม-ด่านท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว-จังหวัด Quang Binh จังหวัด Lang Son ของเวียดนามเข้าสู่จีน โดยผ่านด่านผิงเสียง หรือโหย่ว อี้กวาน มณฑลกว่างซี เพื่อศึกษาข้อมูลก่อนจัดทำร่างพิธีสารการส่งออกนำเข้าผลไม้ผ่านเส้นทาง R12 ระหว่างไทย-จีน และขยายช่องทางส่งออกสินค้าผลไม้ไทยสู่ตลาดจีน เนื่องจากเส้นทาง R12 มีระยะทาง 823 กิโลเมตร (กม.) สั้นกว่า R9 ที่ยาวถึง 1,090 กม. ใช้เวลาในการขนส่งสินค้าน้อยกว่า และค่าขนส่งต่ำกว่า ช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการและผู้ส่งออกได้ ทำให้สินค้าผลไม้ไปถึงตลาดปลายทางเร็วขึ้น ลดอัตราการสูญเสียได้
 
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า เส้นทาง R12 สามารถสร้างเส้นทางหลักในการลำเลียงสินค้าเกษตรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่จีนตอนใต้ได้ แต่เส้นทางนี้ยังมีข้อจำกัดหลากหลาย ทั้งสภาพถนนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ลานสินค้า อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า ร้านค้า และปั๊มน้ำมัน รวมถึงกฎระเบียบที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งออก เช่น ปัญหาการจำกัดความเร็วรถ เวลาปิด-เปิดด่านและแนวปฏิบัติในการขนถ่ายสินค้าที่แตกต่างกันของ สปป.ลาว และเวียดนาม พบระยะทางใกล้กว่าเส้นทาง R9 หากเร่งแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้เส้นทาง R12 เป็นเส้นทางในความตกลงร่วมระหว่างไทย-จีนจะช่วยทำให้เส้นทาง R12 มีศักยภาพมากขึ้น ยังขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผลไม้ไทยในจีนสูงขึ้น
 
"จากการสำรวจการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนตามเส้นทาง R12 และ R9 พบว่า ปีที่ผ่านมามีการขนส่งผลไม้ผ่านเส้นทางดังกล่าวเพิ่มขึ้น มีผลไม้จากไทยเข้าสู่จีนทางด่านผิงเสียงประมาณ 50% ของการส่งออกผลไม้ทั้งหมดจากไทยไปจีน ทำให้ผลไม้ที่นำเข้าทางเรือที่เมืองเสินเจิ้นและกวางโจวลดลงถึง 50 % แม้ค่าขนส่งสินค้าทางบกจะแพงกว่า แต่ระยะเวลาสั้นกว่า ทำให้ขายผลไม้ได้สดกว่า ได้ราคาดีกว่า" นายอนันต์ กล่าว
 
นายอนันต์ กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลจีนยังไม่อนุญาตให้นำผลไม้ไทยผ่านเส้นทาง R12 เข้าสู่ประเทศทางด่านผิงเสียง ซึ่งเป็นด่านสากล เนื่องจากเส้นทางนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้พิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการตรวจสอบและกักกันโรค สำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างไทย-จีน ผู้ประกอบการจึงขอให้ภาครัฐช่วยเร่งเจรจาระดับรัฐต่อรัฐเพื่อผนวกเส้นทาง R12 เป็นเส้นทางขนส่งผลไม้ตามพิธีสารฯ เช่นเดียวกับ R9 เพื่อใช้ขนส่งผลไม้ไทยไปยังจีนโดยตรง จะช่วยตัดปัญหาพ่อค้าคนกลางชาวเวียดนามได้
 
"ผลไม้ไทยที่ลำเลียงไปตามเส้นทาง R12 ขณะนี้จะถูกขายต่อให้พ่อค้าคนกลางในเวียดนามก่อนที่จะส่งเข้าสู่จีนทางด่านผู่จ้าย ซึ่งเป็นด่านชายแดน ถ้าหากไทยสามารถผนวกเส้นทาง R12 ให้อยู่ภายใต้พิธีสารฯไทย-จีนได้ คาดว่าจะเสริมศักยภาพการส่งออกสินค้าผลไม้ไทยไปยังจีนเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันยังเปิดประตูทางการค้าและขยายช่องทางกระจายผลไม้สู่จีนเพิ่มขึ้น เพื่อสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคในจีนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ของไทยด้วย" นายอนันต์ กล่าว
 
นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังต้องการให้ภาครัฐช่วยผลักดันความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (CBTA) มีผลในทางปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้ประกอบการของไทยสามารถใช้รถบรรทุกทะเบียนไทยส่งผลไม้ไปถึงชายแดนเวียดนาม-จีนได้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง ทั้งยังเพิ่มความคล่องตัวทางการค้าและการส่งออก และลดปัญหาความบอบช้ำของผลไม้จากการเปลี่ยนถ่ายรถขนสินค้าด้วย
 
นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ (สศก.) กล่าวว่า ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC) ได้ศึกษาศักยภาพและการบริหารจัดการการค้า สินค้าเกษตรไทยในอาเซียน ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เบื้องต้นพบว่า ปี 2558 ช่วง (ม.ค.-ก.ค.) สินค้าเกษตรไทยในอาเซียนมีมูลค่าการค้ารวม 202,188 ล้านบาท มูลค่าส่งออก 150,683 ล้านบาท มูลค่าการนำเข้า 51,506 ล้านบาท ได้ดุลการค้า 99,177 ล้านบาท มีอัตราการเจริญเติบโตที่ 0.52%
 
สินค้าเกษตรไทยที่ส่งออกไปอาเซียน ได้แก่ ข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ ยางพารา ผลไม้จำพวกลำไยสด ทุเรียนสด มะม่วง เป็นต้น สินค้านำเข้า ได้แก่ รังนกนางแอ่น น้ำมันปาล์มและเนื้อในเมล็ดปาล์ม มะพร้าวฝอยและน้ำมันมะพร้าว โกโก้ ปลาและผลิตภัณฑ์
 
สำหรับเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรจากไทยที่สามารถขนส่งไปยังตลาดอาเซียนและตลาดคู่ค้าที่สำคัญ เช่น จีน ด้วยเส้นทาง R3A ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ถึงนครคุนหมิง ประเทศจีน การขนส่งสินค้าไทยไปจีนพบว่ามีพ่อค้านำสินค้าไทยขนถ่ายรถบรรทุกเล็กเพื่อแปลงเป็นสินค้าลาวเนื่องจากเสียภาษีน้อยกว่า หลังจากที่มีการเปิดใช้สะพานไทย-ลาวแห่งที่ 4 ช่วยให้การขนส่งระหว่างกันสะดวกมากขึ้น ไม่ต้องขนถ่ายสินค้าลงเรือ
 
สินค้าเกษตรส่งออก คือผักและผลไม้ เช่น ลำไย ทุเรียน มังคุด เงาะ มะพร้าวอ่อน กล้วยหอม กล้วยไข่ จากไทย เส้นทาง R9 จ.มุกดาหาร ผ่านสะหวันนะเขต ลาวบาว ประเทศลาว ผ่าน วินห์ ฮานอย ประเทศเวียดนาม ถึงผิงเสียง นครกวางโจว ประเทศจีน บริเวณชายแดนลาว-เวียดนาม ได้มีการเริ่มใช้งานแบบ One stop service ช่วยให้การผ่านแดนสะดวกมากขึ้น
 
 
 
ที่มา :  กรุงเทพธุรกิจ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์