หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผู้ช่วย ผบ.ตร. เข้าร่วมการประชุม รมต.อาเซียน ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ

28 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1821)

วันนี้ (28 ก.ย.58) นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (หัวหน้า AMMTC) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เดินทางเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10 (10th ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime and its Related Meetings - AMMTC) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท. เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ผู้ช่วย ผบ.ตร. (หัวหน้า SOMTC) และผู้แทนจาก สมช. ปปส. พม. กต. กห. และกรมอุทยานฯ
 
พล.ต.ท. เดชณรงค์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างเป็นทางการ (ASEAN-Summit) ครั้งที่ 5 ที่กรุงเทพฯ เมื่อปี 2538 ได้มีมติให้อาเซียนขยายความร่วมมือในการต่อต้านยาเสพติดและการลักลอบค้ายาเสพติด เพื่อสร้างสรรค์ให้อาเซียนเป็นเขตปลอดยาเสพติด ดังนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นพ้องให้มีการจัดประชุมใน 2 ระดับ คือการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (SOMTC) และการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (AMMTC) เพื่อเป็นกลไกในภูมิภาคอาเซียนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยกำหนดให้มีการประชุม SOMTC ทุกปี และการประชุม AMMTC มีประเทศคู่เจรจา3 ประเทศ ไดแก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วมประชุมด้วย
 
ทั้งนีัเพื่อกำหนดนโยบายในภูมิภาคอาเซียนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ให้ไปในทางเดียวกันก่อนที่จะนำเสนอผู้นำของแต่ละประเทศถึงนโยบายที่ได้ร่วมตกลงเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน โดยสิ่งที่ผู้แทนไทยจะผลักดันในการประชุมครั้งนี้คือเรื่องอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าและการลักลอบค้าไม้โดยผิดกฎหมายให้เข้าเป็นหนึ่งในฐานความผิดในกรอบความร่วมมือ SOMTC ซึ่งต้องได้รับมติเอกฉันท์จากที่ประชุม AMMTC
 
"การประชุมเตรียมการครั้งนี้เป็นการประชุมครบองค์คณะ โดยมีหัวหน้า AMMTC และหัวหน้า SOMTC พร้อมทั้งยังได้ประชุมกับประเทศคู่เจรจา และได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับประเทศคู่เจรจาระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติวาระพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องการขยายตัวของกลุ่มคนหัวรุนแรงและการนิยมความรุนแรง" พล.ต.ท.เดชณรงค์ กล่าว

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์