หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์

28 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3067)

ยุทธศาสตร์
พื้นฐานการดำรงชีวิตและความสำเร็จ
 
ประชาชนเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าทุกคนล้วนมีคุณค่าและลักษณะเฉพาะของตนเอง ดังนั้นการศึกษาจะทำให้เห็นถึงศักยภาพที่เต็มเปี่ยมของแต่ละบุคคล นำพรสวรรค์และความสามารถมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและชุมชนนำไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์และน่าพึงพอใจ
 
เด็กทุกคนต้องได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าผ่านระบบการศึกษาเท่าที่ศักยภาพ ความสามารถของแต่ละคนจะทำได้ ความก้าวหน้าขึ้นอยู่กับความสามารถและคุณธรรม จะเป็นเครื่องรับประกันโอกาสที่เท่าเทียมกันของทุกคน เด็กทุกคนควรได้รับการอบรมสั่งสอนตามที่แต่ละคนสามารถรับมือได้ และควรได้รับการส่งเสริมให้เชี่ยวชาญตามความถนัดต่างๆ ของแต่ละคน ระบบการศึกษาต้องยืดหยุ่น ตามความสามารถในการรับมือ สำหรับพวกนักเรียนที่มีอัตราแตกต่างกัน ทั้งในด้านจิตใจ ร่างกาย อารมณ์และสังคม เด็กทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะภูมิใจในงานที่ทำทั้งทำงานให้ดีที่สุดและดีกว่าในสิ่งใดก็ตามที่ได้ทำให้คุณค่าและนับถือ ความซื่อสัตย์ของงานที่ทำ การศึกษาให้ความรู้และทักษะแก่ตนเอง ตลอดจนคุณค่าที่ถูกต้องและทัศนคติ ที่ทำให้เชื่อมั่นในการดำรงชีพ ของแต่ละคนรวมถึงความสำเร็จและอยู่รอดของประเทศ จึงต้องเรียนรู้ความสัมพันธ์ส่วนตัวและสามารถทำงานใกล้ชิดกับผู้อื่น การแข่งขันส่วนบุคคล ด้วยความสำนึกทางสังคมอย่างมแข็ง ซึ่งต้องมีความยืดหยุ่น ในการนึกคิดและปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก รวมทั้งต้องมีจริยธรรม และช่วยเหลือให้เข้มแข็งในโลกของการยกระดับคุณค่าต่างๆ
 
ผู้เรียนต้องรู้ประวัติศาสตร์พื้นฐานความอ่อนแอและข้อจำกัดต่างๆ ของสิงคโปร์ทั้งต้องพัฒนาความสำนึกในเอกลักษณ์ และโชคชะตาสัญชาตญาณแห่งการป้องกันผลประโยชน์ของชาติ รวมถึงการแก้ปัญหาและมั่นใจที่จะยืนหยัดด้วยกัน พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายและอุปสรรคด้วยตัวเอง การศึกษาช่วยอนุรักษ์รากฐานของวัฒนธรรมผู้เรียนควรจะมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และภาษาแม่ในขณะเดียวกันต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจและเคารพเพื่อนร่วมชาติที่มีพื้นฐานทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างจากตน
 
ภารกิจ
พันธกิจการบริการด้านการศึกษา คือหล่อหลอมอนาคตของชาติ โดยการปลุกปั้นประชาชนที่มีอิทธิพลต่ออนาคตของชาติ ซึ่งการบริการการศึกษาจะเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กๆ อย่างเท่าเทียมพัฒนาให้เต็มศักยภาพและอบรมให้เป็นประชาชนที่ดีมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติ
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์