หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
การเปิดห้างสรรพสินค้าในประเทศสมาชิกอาเซียน

28 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 4940)

การลงทุนในอาเซียนต้องมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่สำคัญคือนโยบายส่งเสริมการลงทุนของประเทศนั้นๆ ว่าเอื้อประโยชน์และมีการคุ้มครองนักลงทุนต่างชาติหรือไม่ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ ข้อจำกัดด้านสัญชาติ นโยบายภาษีเงินได้ กฎหมายแรงงาน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ ของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไป
 
สำหรับการผูกพันการเปิดตลาดของแต่ละประเทศที่ได้ยื่นไว้นั้น เป็นเพียงการรับรองว่าประเทศนั้นๆ จะต้องเปิดตลาดในแต่ละสาขาบริการไม่น้อยกว่าที่เสนอผูกพันไว้ในแต่ละสาขา เช่น การจัดตั้งบริษัท ให้นักลงทุนจากอาเซียนสามารถเข้าไปถือหุ้นในกิจการได้ร้อยละ 70 ก็หมายความว่าอย่างน้อยต้องอนุญาตให้นักลงทุนอาเซียนไปถือหุ้นของนิติบุคคลได้ร้อยละ 70 ทั้งๆที่ในทางปฏิบัติสมาชิกอาเซียนอาจอนุญาตให้นักลงทุนอาเซียนเข้าถือหุ้นได้ 100% ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับปกติที่ให้การอนุญาตการลงทุนของต่างชาติเป็นรายๆ
 
ในส่วนของธุรกิจห้างสรรพสินค้านั้นนักธุรกิจไทยสามารถเลือกเข้าไปลงทุนเปิดกิจการในอาเซียนได้ตามกฎหมายที่มีอยู่หรือข้อผูกพันที่สมาชิกอาเซียนผูกพันเรื่องการเปิดตลาดไว้
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์