หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ไทยจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบจากการเปิดเสรีด้านแรงงานภายใต้ AEC

28 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3994)

ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระของไทยมีจุดแข็ง คือ การมีทักษะในด้านงานศิลป์ มีจิตใจการให้บริการ และหากสามารถนำภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้ในสินค้าและบริการ จะช่วยเสริมให้มีความโดดเด่นมากขึ้น ส่วนจุดอ่อนสำคัญ คือ เรื่องภาษาอังกฤษ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนอื่น เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์
 
การเปิดเสรีแรงงานฝีมือในอาเซียนผ่านทางการจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วม (MRAs) ในคุณสมบัติวิชาชีพ จะเป็นการขยายโอกาสให้แก่แรงงานไทยในการออกไปทำงานในประเทศอาเซียนอื่น โดยเฉพาะในประเทศที่มีค่าจ้างแรงงานสูงกว่าไทย เช่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นต้น ขณะเดียวกันธุรกิจไทยที่ยังขาดแรงงานฝีมือในบางสาขา สามารถนำเข้าแรงงานจากประเทศอาเซียนได้สะดวกขึ้น โดยยังขึ้นอยู่กับขั้นตอนและกฎระเบียบต่างๆ ภายในประเทศ เช่นเดียวกับแรงงานไทย ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือภายในประเทศ
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์