หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาข้าราชการกัมพูชา

28 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3024)

นโยบายการพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนกัมพูชา ได้มีการกำหนดความเร่งด่วนอย่างชัดเจนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดำรงความยุติธรรมในสังคม และลดความยากจน ผ่านการปรับปรุงและใช้ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติ (National Strategic Development Plan: NSDP) เป้าหมายการพัฒนาแห่ง สหัสวรรษของกัมพูชา (Cambodia’s Millennium Development Goals: CMDGs) และแผน 2 ของการปฏิบัติการกำกับดูแล (Governance Action Plan II) ซึ่งความสำเร็จจะขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของสถาบัน รัฐในการออกแบบและดำเนินการตามโครงการต่างๆ โดยการปฏิรูประบบ ราชการเป็นเรื่องสำคัญ และจะต้องทำให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป คือการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้นด้วยการเปลี่ยนข้าราชการพลเรือน เป็นผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะและหุ้นส่วน การพัฒนาที่เชื่อถือได้
 
ความพยายามอย่างมากในการปฏิรูปไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและ ความสุขของประเทศตลอดจนประชาชน ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของ ข้าราชการพลเรือนแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา โดยวัตถุประสงค์ของรัฐบาล คือ การเปลี่ยนแปลงข้าราชการเป็นผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพของ ประชาชน โดยการให้บริการด้วยความโปร่งใส ตอบสนอง และ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการเสริมสร้างแรงจูงใจ ความจงรักภักดี ความเป็นมืออาชีพ และวัฒนธรรมการบริการของข้าราชการ ซึ่งจะมีผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความรับผิดชอบของข้าราชการพลเรือน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของ "การให้บริการ ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ” (Serving People Better) ดังนั้น หนึ่งใน ขั้นตอนที่สำคัญที่สุด คือ ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางกฎหมาย ของข้าราชการพลเรือน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการส่งเสริมความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความมีประสิทธิภาพ การตอบสนอง และการปกครอง ด้วยกฎหมายนอกจากนี้ ข้าราชการพลเรือนแต่ละคนมีหน้าที่ต้อง ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลประเทศกัมพูชา (Royal Government of Cambodia: RGC) ที่ได้ประกาศไว้
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาข้าราชการพลเรือนกัมพูชา คือ โรงเรียนการบริหารแห่งรัฐ (Royal School of Administration: RSA) โดยมีบทบาทในการรับสมัคร ฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการที่มี ความตั้งใจรับใช้ประเทศชาติ โดยผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต้องสอบแข่งขัน เหมือนการสอบเข้าโรงเรียน โปรแกรมการฝึกอบรมของโรงเรียนการบริหารแห่งรัฐ จะแบ่ง ออกเป็นสองประเภทหลักคือโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่องและโปรแกรมการฝึกอบรมแรกเข้า โปรแกรมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จะกล่าวถึงข้าราชการพลเรือน ที่ประจำการอยู่ภายใต้กลุ่ม A และ B มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ ในส่วนของรัฐประศาสนศาสตร์ หรือการบริหารราชการ โดย เงื่อนไขของหลักสูตรจะมีการกำหนดเป็นประจำทุกปีจากสำนักงาน คณะรัฐมนตรี (Office of The Council of Ministers) ผู้สมัครจะถูก คัดเลือกโดยกระทรวงหรือสถาบัน โปรแกรมการฝึกอบรมแรกเริ่ม จะกล่าวถึงนักเรียนที่มีอายุและการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการเป็นข้าราชการ พลเรือนในระดับกลาง (Kramkars) หรือระดับสูง ผู้สมัครจะเป็น ข้าราชการทันทีที่ผ่านการตรวจสอบการเข้า และเซ็นสัญญาก่อนที่ จะถูกแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี ในกรณีที่ผู้สมัครประสบความสำเร็จ ได้เข้าเป็นข้าราชการพลเรือนแล้ว จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา อย่างน้อย 7 ปี นับจาก วันแต่งตั้งจากกระทรวงหรือสถาบันนั้นๆ
 
นอกจากนี้ยังมีสภาเพื่อการปฏิรูปการบริหาร (Council for Administrative Reform - CAR) ที่มีวัตถุประสงค์โดยรวมของ รัฐบาลกัมพูชา (the Royal Government of Cambodia - RGC) ในการพัฒนาข้าราชการพลเรือนเป็นผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ของภาครัฐบริการโดยการบริการสาธารณะที่โปร่งใสมากขึ้น การตอบสนองที่ดีขึ้น และมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างแรงจูงใจด้วย ความจงรักภักดีอย่างเป็นมืออาชีพของข้าราชการที่มีวัฒนธรรมใน การให้บริการ ซึ่งจะส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและ ความรับผิดชอบของข้าราชการพลเรือนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก ของการ "ให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น” จะเห็นได้ว่าข้าราชการกัมพูชามีเป้าหมายหลัก คือ "การให้บริการประชาชนที่ดีที่สุด (To Serve People Better)” โดยมี รายละเอียดในการสนับสนุนเพื่อให้ได้บริการที่ดีที่สุด ดังนี้
 
"การให้บริการประชาชนที่ดีกว่า การบริการสาธารณะจะกลาย เป็นความโปร่งใสมากขึ้น จากการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพของ ข้าราชการผ่านการส่งเสริมคุณค่าด้านแรงจูงใจ ความซื่อสัตย์ ความเป็น มืออาชีพ และวัฒนธรรมการให้บริการ”
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์