หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การรับมือกับปัญหายาเสพติดภายใต้ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

24 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 4756)
 
โดย พนารัช ปรีดากรณ์
 
  
 
สืบเนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 21 (3-4 เมษายน 2555) ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา จึงได้มีการรับรองปฏิญญาร่วมของผู้นำอาเซียนเพื่อให้เกิดการเป็นอาเซียนที่ปลอดยาเสพติดใน พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการเลื่อนกำหนดการปลอดยาเสพติดให้เร็วขึ้น 5 ปี จากเดิมที่กำหนดไว้ในการประกาศวิสัยทัศน์ของการเป็นเขตปลอดยาเสพติดอาเซียน ภายใน พ.ศ. 2563 เพื่อให้เป้าหมายของการเป็นเขตปลอดยาเสพติด สอดคล้องกับปีเป้าหมายของการเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ เรื่องอาเซียนปลอดยาเสพติดได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนด้วย
 
กลไกอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านยาเสพติดอยู่ภายใต้ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีด้านอาชญากรรม ข้ามชาติ (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime-AMMTC) มีดังนี้
1. การประชุมประจำปีของเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด (ASEAN Senior Officials on Drug Matters-ASOD) วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการต่อต้านยาเสพติดและแสวงหามาตรการต่าง ๆ ทั้งในด้านการปราบปราม การป้องกัน และการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
 
2. การประชุมประจำปีของเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Senior Officials on Transnational Crime-SOMTC) ทำหน้าที่ดูแลภาพรวมด้านอาชญากรรมข้ามชาติทั้งหมด
 
3. การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หัวหน้ากรมการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศ (ASEAN Directors of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions on the Ministries of Foreign Affairs-DGCIM) เป็นการประชุมประสานงานหน่วยปฏิบัติในด้านการต่อต้านยาเสพติด
 
4. การประชุมประจำปีในกรอบ ARF Inter-Sessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Crime (ARF on ISM-CTTC) เป็นการหารือและติดตามผลการดำเนินการภายใต้ ARF CTTC Work Plan โดยไทยได้รับมอบหมายให้เป็น Lead Country ด้านการต่อต้านยาเสพติด
 
5. การประชุมอธิบดีกรมตำรวจของอาเซียน (ASEAN Chiefs of National Police : ASEANAPOL) ในส่วนที่เกี่ยวข้องคือการดูแลเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามและการปฏิบัติการในการต่อต้านอาชญากรรม ข้ามชาติ
 
6. การประชุมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers Meeting : AFMM) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จะทำหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบบัญชีข้ามชาติในด้านการเงินและศุลกากร เช่น การลักลอบค้ายาเสพติดและสารกล่อมประสาท วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบาย กระบวนการ และกฎระเบียบในการต่อต้านการประกอบอาชญากรรมดังกล่าว
 
ในการขับเคลื่อนเรื่องปัญหายาเสพติดในกลุ่มประเทศอาเซียนนั้น การประสานงานต่าง ๆ ต้องดำเนินการผ่านหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของแต่ละเทศ เช่น หน่วยงานของกัมพูชา คือ National Authority for Combating Drugs (NACD) หน่วยงานของมาเลเซีย คือ National Anti-Drugs Agency (NADA) หน่วยงานของไทย คือ Office of Narcotics Control Board (ONCB)
 
จากสถานการณ์ยาเสพติดในอาเซียนที่ยังรุนแรงอยู่โดยเฉพาะการลักลอบผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ และการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาจากภูมิภาคอื่นโดยรวมถึงการใช้อาเซียนเป็นทางผ่านเพื่อบักลอบส่งไปยังประเทศที่สาม ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าเมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียน ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอาจทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นได้เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของคน สินค้า และการท่องเที่ยวที่มีความไร้พรมแดนมากขึ้น ซึ่งต้องการความร่วมมือแก้ปัญหาระหว่างประเทศอาเซียนในเรื่องนี้อย่างจริงจัง
 
การใช้โอกาสจากการเกิดประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในอันที่จะทำให้การแก้ปัญหายาเสพติดในภูมิภาคบรรลุผลนั้นจำเป็นต้องอาศัยข้อผูกพันระหว่างประเทศในการกำหนดนโยบายด้านยาเสพติด ทั้งในด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมาตรการส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยในการแก้ปัญหานั้น ประเทศอาเซียนต้องมองปัญหาร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ จัดการอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกัน
 
ทั้งนี้ ผู้นำอาเซียนจำเป็นต้องให้แรงกระตุ้นทางการเมืองกับองค์กรเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการให้อาเซียนเป็นประชาคมที่ปลอดจากยาเสพติดภายในปี 2015 (พ.ศ. 2558) ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์