หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
“รางวัลประชาชนอาเซียน” (ASEAN Peoples’ Award)

22 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1671)

ในโอกาสที่อาเซียนจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อาเซียนจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "รางวัลประชาชนอาเซียน” (ASEAN Peoples’ Award) ภายใต้หัวข้อหลัก "ร่วมกันสร้างประชาคมอาเซียนที่มีพลวัตรและเข้มแข็ง” (Building a Vibrant and Resilient ASEAN Community)
 
กิจกรรมนี้กำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรจำนวน 1 คน/องค์กร ที่มีผลงานยอดเยี่ยม เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางและอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในสาขาต่าง ๆ อาทิ การลดช่องว่างด้านการพัฒนา การส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การศึกษา การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การเสริมสร้างความเชื่อมโยง เป็นต้น เพื่อเข้ารับรางวัลประชาชนอาเซียน
 
ผู้เสนอชื่อสามารถเสนอชื่อตนเอง ชื่อผู้อื่น ชื่อองค์กรในสังกัด หรือองค์กรได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อและผลงานได้ที่ www.mfa.go.th หรือ http://www.mfa.go.th/asean/th/home
 
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 14314 หรือ Email : thailandasean@gmail.com
 
 
 
โดย กรมอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์