หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ภายใต้ AEC การเคลื่อนย้ายแรงงานน่าวิตกหรือไม่

22 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3799)

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน เมื่อปี 2546 ผู้นำอาเซียนเห็นชอบให้มีการรวมตัวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ภายในปี 2558 โดยมีเป้าหมายให้เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Single market and single production base) มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี
 
แนวทางดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การเป็น AEC ในส่วนของการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีซึ่งระบุในแผนงานการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ยังไม่ได้มีการตั้งเป้าหมายการเจรจาเปิดเสรีไว้อย่างชัดเจน ขณะนี้เป็นการเจรจาเพื่อหาแนวทางการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้ามาทำงานของแรงงานวิชาชีพให้รวดเร็วโปร่งใส มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โดยยังไม่มีการจัดทำข้อผูกพันการเปิดเสรีเป็นการเฉพาะ
 
ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Agreement - MRA) เกี่ยวกับคุณสมบัติของแรงงานวิชาชีพ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรนักวิชาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยอาเซียนตกลงกันว่าจะยอมรับคุณสมบัติเพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนการขอใบอนุญาต แต่ไม่ไปถึงขั้นที่จะยอมรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งกันและกันและเน้นหลักว่านักวิชาชีพต่างด้าวจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศที่ตนต้องการเข้าไปทำงาน โดยแบ่งเป็น MRA ที่เป็นข้อตกลง หรือ Agreement จำนวน 5 สาขาวิชาชีพ คือ ทันตแพทย์ แพทย์ พยาบาล วิศวกร และสถาปนิก และเป็นกรอบข้อตกลงหรือ Framework Agreement จำนวน 2 สาขาวิชาชีพ คือ ด้านการสำรวจ และนักบัญชี
 
 
สำหรับ MRA กรณีของแพทย์/ทันตแพทย์ก็ใช้หลักการ/กลไกลักษณะเดียวกัน คือ ให้แพทย์/ทันตแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถจดทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใน ประเทศอาเซียนอื่นได้โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบ ภายในของประเทศนั้นๆ และแพทย์/ทันตแพทย์ อาเซียนที่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศ อื่นต้องผ่านการประเมินและอยู่ภายใต้การดูแลของ หน่วยงานกำกับดูแลในประเทศที่รับให้ทำงาน (ของประเทศไทย คือ แพทยสภา ทันตแพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุข)
 
กรณีวิศวกรและสถาปนิก มีการกำหนดคุณสมบัติตามที่กำหนดในความตกลง MRA (เช่น กรณีวิศวกรต้องจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 7 ปี เคยได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศ) สามารถไปสมัครขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนได้ จากนั้นเมื่อมีรายชื่อเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนแล้ว ก็สามารถไปสมัครกับสภาวิศวกรของประเทศอาเซียนอื่น เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรต่างด้าวในประเทศนั้นๆ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้นๆ เช่น หากมาเลเซียกำหนดว่าต้องมีใบอนุญาต ซึ่งจะต้องผ่านการสอบด้วยวิศวกรไทยที่สนใจจะไปทำงานในมาเลเซียก็จะต้องไปสอบเพื่อให้ได้อนุญาตในมาเลเซีย
ในด้านการบัญชี (Accountancy services) และด้านการสำรวจ (Surveying Qualification) เป็นการจัดทำ MRA Framework ซึ่งเป็นข้อตกลงที่กำหนดกรอบแนวทาง เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจาในอนาคต เพื่อจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วม (ลงนามเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550) โดย MRA Framework จะวางหลักเกณฑ์พื้นฐานสำหรับการยอมรับคุณสมบัติ ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์เรื่องการศึกษา การสอบ ประสบการณ์ กระบวนการให้การยอมรับ เป็นต้น โดยยังคงเน้นว่าข้อตกลงที่จะจัดทำขึ้นในอนาคตจะต้องไม่ลดทอนสิทธิ อำนาจ หน้าที่ของสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศในการกำกับดูแลและออกกฎ ระเบียบหรือกฎหมายภายใน เช่น การออกใบอนุญาต แต่ต้องไม่สร้างอุปสรรคที่เกินจำเป็นด้วย เมื่อสมาชิกอาเซียนใดมีความพร้อมก็สามารถเข้าร่วมเจรจายอมรับคุณสมบัติของกันและกันได้ โดยใช้กรอบข้อตกลงนี้เป็นพื้นฐานในการเจรจา โดยในระหว่างนี้ประเทศอาเซียนที่ยังไม่พร้อมก็สามารถศึกษากรอบข้อตกลงนี้และใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของตนทั้งในแง่การส่งบุคลากรออกไปและการรับมือกับบุคลากรจากอาเซียนอาจจะเข้ามาทำงานในไทย
นอกจาก 7 วิชาชีพที่กล่าวมาข้างต้นอาเซียนได้จัดทำความตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวในอาเซียน และแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices) ในการสอนและฝึกอบรมบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว โดยใช้สมรรถนะเป็นหลัก (Competency-based) ทั้งนี้เพื่อร่วมมือและเสริมสร้างความสามารถในหมู่สู่สมาชิกอาเซียนขณะนี้ อาเซียนอยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตรท่องเที่ยวแห่งอาเซียนสำหรับ 32 ตำแหน่งงาน ใน 6 สาขา
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์