หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.ไอซีที เดินหน้าโรดแมปขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

22 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1544)

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ยกระดับ IT ก้าวสู่ Smart Thailand” ในงานสัมมนา "Consumer Insight การตลาดยุคใหม่ต้องเข้าใจผู้บริโภค” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ว่า กระทรวงไอซีทีกำลังเร่งจัดทำแผนหรือโรดแมป (Roadmap) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ให้เป็นไปอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากที่สุด โดยจะเร่งจัดทำโรดแมปดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 เดือนนี้ และจะต้องมีโครงการนำร่องที่ขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ที่มาพร้อมกับการพัฒนาระบบการชำระเงิน (e-Payment Platform) แห่งชาติ ซึ่งกระทรวงฯ จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
 
ทั้งนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยบนพื้นฐานของการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันอย่างมีเอกภาพจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในสังคมทุกภาคส่วน โดยภาคเอกชนและภาคประชาชนจะต้องเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ขณะที่ภาครัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน โดยมุ่งเน้นกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุกกระบวนการของธุรกิจ ตั้งแต่การขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์และการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างจุดแข็งให้กับธุรกิจของตนเอง
 
นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังมีนโยบายในการขับเคลื่อนให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (Tech Startup) การจัดทำ Smart City ซึ่งเป็นการจำลองเมืองดิจิทัลไว้ที่ภูเก็ต โดยจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ภูเก็ตเป็น Smart City แห่งแรกของประเทศไทย รวมทั้งการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจดิจิทัล (Digital Hub) แห่งหนึ่งในอาเซียน ตลอดจนการพัฒนาภาครัฐและภาคการศึกษา โดยเฉพาะความรู้สารสนเทศดิจิทัล (Digital Literacy) ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่รัฐบาลต้องส่งเสริมเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์