หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
การนำเข้าสินค้าเกษตรของไทยภายใต้อาเซียนขัดแย้งกับกฏของ WTOหรือไม่

22 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2676)

ในหลักการมาตรการรองรับการนำเข้าสินค้าเกษตรของไทยภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน (ATIGA) มีความสอดคล้องกับกฏเกณฑ์ของ WTO ยกเว้นบางมาตรการ เช่น
 
• มาตรการกำหนดให้ผู้นำเข้าและการขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าต่อปี ซึ่งหากในทางปฏิบัติมีผลเป็นการจำกัดการนำเข้าหรือกีดกันการนำเข้า ก็อาจถือว่าขัด ATIGA และ GATT ได้ ซึ่งต้องพิจารณาข้อมูลรายละเอียด เป็นกรณีไป
 
• มาตรการกำหนดค่าธรรมเนียมพิเศษ หากเก็บภายใต้ WTO สามารถเก็บได้ในอัตราที่กำหนดไว้ หากเก็บสูงกว่าถือว่าขัดพันธกรณีเรื่องการลดภาษีใต้ WTO สำหรับ ATIGA ห้ามเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการนำเข้า หากเก็บถือว่าขัดพันธกรณีเรื่องการลดภาษีภายใต้ ATIGA สินค้าที่มีมาตรการนี้ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กากถั่วเหลือง
 
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์