หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ประโยชน์และความไม่สมบูรณ์แบบของเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์

14 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 4396)
 
โดย เติมธรรม สิทธิเลิศ
 
                     
สถานการณ์โลกปัจจุบันมีความตื่นตัวในเรื่องอาวุธนิวเคลียร์เป็นอย่างมาก มีหน่วยงานระหว่างประเทศหลายหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการด้านสถานการณ์อาวุธนิวเคลียร์ อาทิ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) และสำนักงานกิจการว่าด้วยการลดอาวุธแห่งสหประชาชาติ (UN Office of Disarmament Affairs : UNODA) โดยมีเป้าหมายหลักในการเสริมสร้างความมั่นคงผ่านการลดจำนวนอาวุธนิวเคลียร์
 
อาเซียนเองได้มีการจัดตั้งเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone : SEANWFZ) โดยมีการจัดทำสนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone : SEANWFZ Treaty) หรือสนธิสัญญากรุงเทพ (Bangkok Treaty) ขึ้น และมีผลบังคับใช้ถาวรตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 1997 มีส่วนการทำงาน ได้แก่ คณะกรรมาธิการเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Commission for the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone) และคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) มีข้อผูกพัน (Obligations)
 
สำคัญโดยสรุปคือ รัฐภาคีสมาชิกจะต้องไม่มีการพัฒนา ผลิต หรือครอบครอง หรือควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ สถานีอาวุธนิวเคลียร์ การทดสอบหรือการใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่ใดก็ได้ภายในหรือนอกเขตสนธิสัญญา และไม่แสวงหาความช่วยเหลือใด ๆ ในเรื่องนี้ ไม่จัดหาแหล่งหรือวัสดุหรือเครื่องมือให้แก่ประเทศใด ๆ ยกเว้นเสียแต่อยู่ภายใต้ข้อตกลงด้านการป้องกันของ IAEA และไม่ทำการทิ้งสารพิษกัมมันตรังสีภายในเขตฯ
 
 
ล่าสุดยังไม่มีรัฐอาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Weapon States: NWS) ลงนามในพิธีสาร เนื่องจากยังมีความคิดเห็นขัดแย้งในเรื่องรายละเอียดบางประการ แม้ว่าปัจจุบันจีนได้แสดงท่าทีตอบรับการลงนามดังกล่าว
 
หากกล่าวโดยรวมแล้ว สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์นั้นมีทั้งประโยชน์และความไม่สมบูรณ์แบบ โดยประโยชน์ของการจัดตั้งเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์นั้น ประเด็นหลักคือความมั่นใจในการที่จะไม่มีแนวโน้มในการผลิตหรือได้รับอาวุธดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีการห้ามซื้อกิจการด้านอาวุธนิวเคลียร์ มีการกำหนดขั้นตอนมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามภาระผูกพันซึ่งจะมีความเข้มงวดมากกว่าสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear non-proliferation Treaty : NPT) ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงของรัฐภาคี ในขณะที่ความไม่สมบูรณ์แบบของสนธิสัญญาต่าง ๆ มีหลายประการ อาทิ ไม่มีสนธิสัญญาฉบับใดที่ระบุบทบัญญัติการลดอาวุธนิวเคลียร์ทั้งในยามสงบและยามสงคราม เฉพาะสนธิสัญญา Pelindaba เท่านั้นที่มีการสั่งห้ามการทำวิจัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ระเบิดนิวเคลียร์ (Nuclear Explosive Devices) เฉพาะบางสนธิสัญญาเท่านั้นที่มีการสั่งห้ามทั้งอุปกรณ์ระเบิดนิวเคลียร์
 
รวมถึงการประกอบและในรูปแบบยังไม่สมบูรณ์ แต่ยังไม่มีการสั่งห้ามสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์ที่เป็นการสนับสนุนการให้บริการระบบเชิงกลยุทธ์ และเฉพาะสนธิสัญญากรุงเทพฯ ที่เรียกร้องให้มีการดำเนินการในกรณีที่มีการละเมิดภาระผูกพัน ซึ่งความไม่สมบูรณ์แบบของสนธิสัญญาฯ ทั้งหลายนั้น สามารถปรับแก้ได้โดยการแก้ไขเพิ่มเติมสนธิสัญญาที่มีอยู่เดิม หรือพยายามหลีกเลี่ยงความไม่สมบูรณ์แบบ ในการร่างสนธิสัญญาฉบับใหม่ต่อไป
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์