หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ปภ. ร่วม AHA Centre จัดสัมมนา อาเซียนรู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืน

11 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1900)

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานด้านมนุษยธรรมอาเซียน หรือ AHA Centre จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง อาเซียนรู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืน พร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นหนึ่งเดียว ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติของอาเซียน ภายใต้กรอบการดำเนินงานเซนได (Sendai Framework) เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 ซึ่งประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ จำนวน 187 ประเทศ ได้ร่วมให้การรับรองในการประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2558 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น
 
โดย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพร้อมกล่าวเปิดงาน "อาเซียนพร้อมรับมือภัยพิบัติเป็นหนึ่งเดียว" ว่า ในช่วงที่ผ่านมานั้นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ประสบภัยพิบัติรุนแรงบ่อยครั้ง ซึ่งสร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในภูมิภาคที่ไม่อาจประเมินค่าได้ จึงทำให้เห็นว่าประเทศสมาชิกต้องร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ
 
สิ่งที่ภาครัฐต้องดำเนินการ คือ การเสริมสร้างความเข้าใจด้านภัยพิบัติแก่ประชาชน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้และบูรณาการการทำงานร่วมกันในการเข้าถึงพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที และต้องขยายผลในการลดภัยพิบัติ บริหารความเสี่ยง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ส่วนการดำเนินการของอาเซียนนั้นต้องมีความสอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศในการป้องกันภัยพิบัติ
 
สำหรับประเทศไทยกับกรอบเซนได ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เห็นชอบให้ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกเข้าร่วมให้การรับรองกรอบเซนไดดังกล่าว ซึ่งภายหลังคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) ได้เห็นชอบให้นำหลักการภายใต้กรอบเซนไดมาบรรจุไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ซึ่ง ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 อนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติดังกล่าว พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องนำไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์