หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยส่งมอบถนนสายเชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก แก่เมียนมา

8 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2578)


เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบถนนสายเชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก แก่เมียนมา โดยมี U Nyan Tun รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานรับมอบ
 
โครงการก่อสร้างถนนสายเชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก พร้อมปรับปรุงทางเดิม สายเมียวดี - เชิงเขาตะนาวศรี เป็นโครงการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลไทยแบบให้เปล่า เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมโยงการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ โดยใช้งบประมาณ จำนวน 1,320 ล้านบาท มีจุดเริ่มต้นบริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา เมืองเมียวดี และสิ้นสุดที่จังหวัดกอกะเร็ก ระยะทาง 45.446 กิโลเมตร โดยเป็นงานก่อสร้างถนนใหม่และบูรณะถนนเดิมให้ได้มาตรฐาน ขนาด 2 ช่องจราจร รวมถึงงานซ่อมแซมสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งที่ 1 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยย่นระยะเวลาเดินทางระหว่างเมืองเมียวดีและกอกะเร็ก จากเดิม 2 ชั่วโมง 30 นาที เหลือ 90 นาที (ในฤดูแล้ง) 
 
เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงสู่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคและระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East-West Economic Corridor) เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายระบบโลจิสติกส์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ส่งเสริมการกระจายสินค้า และเพิ่มมูลค่าการลงทุน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งที่ 2

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์