หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
วินัยสำหรับข้าราชการสิงคโปร์

8 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3202)

วินัยเป็นกฎเกณฑ์หรือนโยบายหนึ่งที่เป็นพื้นฐานสำหรับทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าข้าราชการผู้ปฏิบัติงานนั้น ทำงานอย่างมีประสิทธิผล ปฏิบัติตามมาตรฐาน และมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนาที่ทางราชการได้กำหนดไว้ วินัยอาจจำแนกเป็นสองรูปแบบ รูปแบบแรกเป็นรูปแบบของ พฤติกรรมที่ข้าราชการจำเป็นจะต้องประพฤติปฏิบัติ ส่วนรูปแบบที่สองเป็นข้อห้าม ซึ่งมักจะเรียกว่า การละเมิดหรือต้นเหตุที่ต้องมีการใช้มาตรการทางวินัยกับข้าราชการ
 
วินัยของข้าราชการสิงคโปร์ได้กำหนดรูปแบบการฝ่าฝืนที่เป็นเหตุให้ต้องมีการใช้มาตรการทางวินัย ได้แก่ การพูดจาให้ร้ายรัฐบาลสิงคโปร์ พูดจาหยาบคายต่อสาธารณชน ไม่ตรงต่อเวลา ขาดงานโดยไม่มีใบลาหรือเหตุผลอันควร หลับในขณะปฏิบัติงาน ไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา อยู่ใต้อิทธิพลของยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ในขณะปฏิบัติงาน ละเลยต่อหน้าที่ ประมาทเลินเล่อทำให้เกิดผลเสียหายต่อการปฏิบัติงาน ทำลายทรัพย์สินของรัฐบาลอย่างจงใจ หรือแต่งกายไม่เหมาะสม สำหรับข้าราชการที่ทำงานในกรมราชทัณฑ์ การติดต่อสัมพันธ์กับนักโทษที่ได้รับการปลดปล่อยโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ก็ถือเป็นการกระทำผิดวินัยและจะต้องได้รับโทษด้วยเช่นกัน
กระบวนการวินัยและการอุทธรณ์
เมื่อไรก็ตามที่ข้าราชการต้องเผชิญกับมาตรการทางวินัย สามารถจะอุทธรณ์ได้ภายใน 7 วัน โดยอำนาจอุทธรณ์จะปรากฏในรูปแบบของกรรมการหรือคณะกรรมการ ซึ่งสมาชิกเป็นข้าราชการระดับสูงกว่าตัวเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหา โดยกรรมการชุดนั้นจะต้องไม่มีผู้ใดที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และมีหน้าที่บังคับบัญชาโดยตรงต่อผู้ที่ถูกกล่าวหา
ในกระบวนการทางวินัยและการอุทธรณ์ของสิงคโปร์นั้น หน่วยงาน กองบริการสาธารณะ (Public Service Commission: PSC) มีบทบาทสำคัญในการปรับการตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการวินัยก่อนที่ปลัดกระทรวง (Permanent Secretary) จะบอกกล่าวแก่ผู้ที่ถูกกล่าวหา และเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของกองบริการสาธารณะ (PSC) หลังจากได้พิจารณาผลที่คณะกรรมการได้ส่งมานั้นถือเป็นข้อยุติ
 
การลงโทษ
เมื่อการกล่าวหานั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริง และหากเป็นกรณีที่ไม่ใช่เรื่องร้ายแรง การลงโทษอาจจะเป็นแค่การตักเตือนด้วยวาจาเท่านั้น หรือเป็นการปรับ หรือหยุดการจ่ายเงินสะสม แต่หากเป็นความผิดในกรณีร้ายแรง เช่น ประพฤติผิดอย่างร้ายแรง หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ อาจจะถูกลดตำแหน่งลงหรือถูกไล่ออกจากงาน
 
การพ้นจากหน้าที่ราชการ
นอกเหนือการลาออกจากงานโดยสมัครใจแล้ว ข้าราชการพลเรือนของสิงคโปร์อาจจะพ้นจากหน้าที่ราชการได้ด้วยเหตุผลสำคัญ 3 ประการ ดังต่อไปนี้
1) เลิกจ้างเนื่องจากการทดลองปฏิบัติราชการแล้วไม่ผ่านการทดสอบ
2) เลิกจ้างเนื่องด้วยเหตุผลทางการแพทย์ และ
3) เลิกจ้างเนื่องจากหมดสิ้นสภาพความเป็นพลเมืองของประเทศสิงคโปร์
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์