หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาเซียน+3 กำหนดกรอบประกันคุณภาพผลักดันถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างกัน

4 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1906)

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวถึงการประเมินสถานศึกษารอบที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมการปรับรูปแบบวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจากการประเมิน โดยลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานศึกษาทุกแห่งเป็นการประเมินรูปแบบออนไลน์ว่า ในวันที่ 14 กันยายน 2558 นี้ จะนำระบบการประเมินแบบใหม่ที่เป็นการประเมินแบบออนไลน์เสนอให้พลเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านการศึกษาพิจารณา หากผ่านการพิจารณาแล้วคาดว่าจะประกาศใช้ระบบประเมินออนไลน์ได้ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2558
 
ศ.ดร.ชาญณรงค์กล่าวอีกว่า ภายหลังการประชุมเวทีเครือข่ายการประกันคุณภาพอุดมศึกษาอาเซียน+3 ASEAN Quality Assurance Network (AQAN) ซึ่งมีประเทศสมาชิกอาเซียน และจีน ญี่ปุ่น เกาหลี เข้าร่วม เมื่อวันที่ 1 - 3 กันยายน 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงหารือเรื่องการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ ตลอดจนการเคลื่อนย้ายผู้เรียนระหว่างประเทศสมาชิกองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ ผ่านโครงการ Asean International Mobility Student Program (AIMS) ที่สำคัญคือการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างกัน
 
ผอ.สมศ.กล่าวว่า ก้าวต่อไปของ AQAN จะมีการทำข้อตกลงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกกับกลุ่มสหภาพยุโรป คาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าจะทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาในกลุ่มอาเซียนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นการเปิดช่องทางให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนกับทางยุโรป การประเมินแบบระบบออนไลน์ที่ประเทศไทยจะนำมาใช้ถือว่าจะสอดรับกับโครงการ EU Sharing ของยุโรป เพราะต่อไปต้องใช้ไอทีในการเก็บข้อมูล
 
ศ.ซิตา โมฟาห์มิ ที่ปรึกษาพิเศษจากสถาบันประกันคุณภาพจากประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า อยากให้สื่อช่วยประชาสัมพันธ์คุณภาพและมาตรฐานการประเมินของ AQAN เพื่อให้ประเทศสมาชิกให้ความร่วมมือนำหลักการ AQAN ไปปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เพราะหลักประเมินของ AQAN มีความสำคัญนำไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษาในอาเซียนได้
 
"เราอยากเห็นคนที่จบปริญญาตรีในสาขาวิชาเดียวกันในกลุ่มมหาวิทยาลัยในอาเซียนไม่ได้มีแค่ความรู้อย่างเดียว แต่มีทักษะความชำนาญในการทำงานระดับเดียวกัน ตรงนี้เปรียบเสมือนการรับรองคุณภาพการศึกษาในอาเซียน ถือว่าเป็นความท้าทายของประเทศสมาชิก AQAN สำหรับไทยเองอยากเห็นการพัฒนาคุณภาพที่ไปสู่ระดับที่ 7" ศ.ซิตากล่าว
 
ศ.ดร.ชาญณรงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ภาพรวมสถานการณ์การประเมินมาตรฐานการศึกษาในอาเซียนปัจจุบันมีนักศึกษาอุดมศึกษา 18 - 20 ล้านคน จากจำนวนสถาบันการศึกษากว่า 6,000 แห่ง เป็นสถาบันเอกชน 5,500 แห่ง การประกันคุณภาพการศึกษาจะมีความแตกต่างกัน แบ่งออกเป็นการรับรองมาตรฐาน หรือ Accreditation การติดตามผลและการประเมินขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศ แต่มีข้อตกลงว่าประเทศสมาชิกจะต้องยอมรับความหลากหลายในวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา และต้องหาทางร่วมมือเพื่อสร้างความกลมกลืนด้านอุดมศึกษา รวมถึงให้นำแนวทางกรอบคุณวุฒิคุณภาพการศึกษา หรือ AQAF ไปสร้างกระบวนการคุณภาพของแต่ละประเทศสมาชิกให้ทัดเทียมกัน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์