หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
ระบบการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพทันตแพทย์บรูไน

4 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3629)

บรูไนมีระบบการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพ (Continuing Professional Development-CPD) โดยทันตแพทย์บรูไนทุกคนต้องเก็บคะแนน CPD และต้องได้คะแนน CPD อย่างน้อยปีละ 30 คะแนน (เข้าฟังวิชาการ 1 ครั้ง ได้ 1 คะแนน) และคะแนนจะสามารถเก็บได้จากการทำ กิจกรรมพัฒนาวิชาการ ทันตแพทย์ทุกคนต้องให้การรักษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ2 วัน เพื่อรักษาสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ในเรื่องกำลังคนด้านทันตสาธารณสุข บรูไนมองว่าการผลิตทันตแพทย์มีราคาสูง การหาคนเข้ามาทำงานและทำให้คงอยู่ในระบบได้ยาก จึงเห็นว่าการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถครบ ได้แก่ เป็นทั้ง Dental Hygienist และ Dental Therapist ในคนเดียวกันจะมีความคุ้มค่ากว่า ทั้งนี้เพื่อให้บริการปฐมภูมิ บริการในเด็ก และการให้ทันตสุขศึกษา นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องการอบรมเพิ่มพูนความรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแก่บุคลากรเหล่านี้ เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการอีกด้วย
 
การให้บริการทันตกรรมนอกจากบุคลากรที่มีคุณภาพแล้ว ยังต้องอาศัยเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการอยู่เสมอ ประเทศบรูไนมีหน่วยงานวิศวกรโดยเฉพาะที่ให้การดูแลเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ เพื่อให้พร้อมใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ หน่วยงานนี้จะให้การดูแลหน่วยทำฟันทุกหน่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คอยเปลี่ยนครุภัณฑ์ เครื่องมือ เมื่อหมดอายุหรือล้าสมัย มีคณะกรรมการที่มีหน้าที่กำหนดและตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชิ้นให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 
ส่วนด้านความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ให้บริการก็มีการดูแลอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการควบคุมการติดเชื้อในคลินิก การกำจัดขยะ การป้องกันรังสี ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมในคลินิกให้เอื้อต่อการทำงาน และส่งเสริมสุขภาพของผู้ทำงานบรูไนให้มีมาตรฐานในเรื่องเหล่านี้ทั้งหมด มีการพิมพ์เป็นคู่มือและปรับปรุงทุก 2 ปีเพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งมีการตรวจประเมินเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด โดยราคาค่าบริการสำหรับประชากรชาวบรูไนคิดค่าลงทะเบียนเพียง 1 ดอลลาร์ (ประมาณ 25 บาท) หากเป็นข้าราชการเสียค่าลงทะเบียน 3 ดอลลาร์ (ประมาณ 75 บาท) โดยจะได้รับบริการทุกอย่างฟรี แต่หากไม่ใช่ชาวบรูไนจะต้องเสียค่าลงทะเบียน 5 ดอลลาร์ (ประมาณ 125 บาท) เช่น ถอนฟันคุดจะต้องจ่ายถึง 50 ดอลลาร์ (ประมาณ 1,250 บาท) แม้บรูไนจะมีการดำเนินการในมิติของคุณภาพครบถ้วนทุกด้านเช่นนี้ แต่ก็ยังมีด้านที่ท้าทายให้ปรับปรุงอยู่อีกหลายประการด้วยกัน ได้แก่ เรื่องความขาดแคลนทันตบุคลากร เนื่องจากทันตแพทย์บรูไนต้องทำงานในหลายหน้าที่ ปัญหาการหากำลังคนใหม่ๆ และการคงกำลังคนเก่าให้อยู่ในระบบ รวมทั้งการมีสถานที่จำกัด ทำให้การขยายบริการทำได้ยาก ขณะที่ประชาชนมีความต้องการบริการอย่างมาก และปัญหาการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางทันตกรรมที่ต้องสั่งจากต่างประเทศ นอกจากนี้งานด้านการป้องกันยังไม่เพียงพอ เหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทายของงานทันตสาธารณสุขบรูไนทั้งสิ้น
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์