หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
มข.เตรียมพร้อมเป็นศูนย์กลางการศึกษาอาเซียน

4 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1607)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จัดตั้งคณะหน่วยงานใหม่ ปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ Education Hub ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน
 
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย กล่าวว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยข้อบังคับพระราชบัญญัติกำหนดให้จัดทำประกาศจัดตั้งหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยให้ถูกจัดตั้งเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด จากเดิมซึ่งมีทั้งหน่วยงานที่จัดตั้งตามประกาศราชกิจจานุเบกษา และหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย เบื้องต้นตามโครงสร้างเดิมของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ คณะที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฤษฎีกา อาทิ คณะเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และคณะใหม่ ๆ ที่ประกาศโดยสภามหาวิทยาลัย อาทิ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ หรือ MBA วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะนิติศาสตร์ จะถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาพร้อมกัน และหน่วยงานล่าสุดคือ คณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีมติให้จัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว แต่ยังอยู่ในขบวนการแยกตัวออกจากคณะวิทยาการจัดการ
 
นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่ อาทิ ศูนย์บริการวิชาการเป็นสำนักบริการวิชาการ สำนักทะเบียนเป็นสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการเป็นสำนักหอสมุด เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและบทบาท และสำหรับการปรับเปลี่ยนสำนักงานอธิการบดีซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักให้กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และคณะวิชาต่าง ๆ โดยมีหน่วยงาน 20 กว่าหน่วยงาน จะต้องให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
 
จากแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยจะต้องก้าวไปตามวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก อธิการบดี กล่าวว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะต้องมีหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอาเซียนบวกสาม (จีน เกาหลี และญี่ปุ่น) จากข้อมูลในแต่ละปีมีนักศึกษาจีนจำนวนกว่าล้านคนที่ไม่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของจีน ดังนั้น ประเทศไทยจึงเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในการเข้ามาศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงต้องมีหลักสูตรที่ตอบโจทย์ได้ จากความได้เปรียบของจังหวัดขอนแก่นที่เป็นจุดศูนย์กลางอาเซียนและนโยบายผลักดันเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองนานาชาติ โดยยังมีอีกหลายประเทศให้ความสนใจจะเข้ามาตั้งกงสุลที่จังหวัดขอนแก่น
 
นับเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญถ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจะต้องพัฒนาเพื่อรองรับสำหรับการเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค หรือ Education Hub ให้ความสำคัญกับหลักสูตรการเรียนการสอน เรื่องของคณะวิชาจะลดความสำคัญลง ทรัพยากรบุคลากรจะสามารถทำงานข้ามหน่วยงานกันได้ และต้องมีศูนย์วิจัยและสถาบันวิจัยที่มีความเป็นเลิศเพื่อสังคมได้หรือไม่
 
ทั้งนี้ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีสถาบันวิจัย 4 - 5 สถาบัน ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยที่มีความจำเป็นต่อภูมิภาคและสามารถสร้างความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ ดึงชาวต่างประเทศที่สนใจเฉพาะทางให้เข้ามาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์