หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ไทยจะได้หรือเสียผลประโยชน์ ในการเข้าร่วม AEC

4 กันยายน 2015

• ไทยจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม AEC ดังนี้
(1) ขยายการส่งออกและเพิ่มโอกาสทางการค้า เพราะอาเซียนเป็นกลุ่มมิตรประเทศที่ใกล้ชิดที่สุด และปัจจุบันเป็นคู่ค้าและตลาดส่งออกสำคัญที่สุดของไทยและเมื่ออุปสรรคภาษีและมิใช่ภาษีระหว่างอาเซียนถูกยกเลิกไป จะเปิดโอกาสให้สินค้าเคลื่อนย้ายเสรี ไทยจึงมีโอกาสที่ขยายการส่งออกไปยังอาเซียนได้มากขึ้น
 
(2) เปิดโอกาสการค้าบริการ สำหรับสาขาที่ไทยมีความเข้มแข็ง เช่น ท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหาร สุขภาพ ฯลฯ
 
(3) สร้างเสริมโอกาสการลงทุน เพราะที่ผ่านมา การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) มายังอาเซียนไม่ได้ขยายตัวเท่าที่ควร เนื่องจากความน่าสนใจของแหล่งลงทุนอื่นๆ เช่น จีน อินเดีย แต่เมื่อมี AEC จะทำให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนได้เสรียิ่งขึ้น อุปสรรคการลงทุนระหว่างอาเซียนจะลดลงและทำให้อาเซียนซึ่งมีประชากรกว่า 600 ล้านคน เป็นเขตลงทุนที่น่าสนใจทัดเทียมกับจีนและอินเดีย และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้มากขึ้น นอกจากนี้ไทยยังจะสามารถเข้าไปลงทุนในอาเซียนในสาขาที่ไทยมีศักยภาพได้มากยิ่ง
 
(4) เพิ่มพูนขีดความสามารถของผู้ประกอบการในประเทศ จากการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน / เป็นพันธมิตรดำเนินธุรกิจร่วมกับอาเซียนอื่นๆ จะทำให้ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน (Comparative Advantage) โดยเลือกใช้จุดแข็งของแต่ละประเทศในการผลิต/ส่งออกทำให้ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน
 
(5) เพิ่มอำนาจการต่อรองของไทยในเวทีการค้าโลก เพราะการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและชัดเจนของอาเซียนจะสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาคมโลกและเพิ่มอำนาจในการเจรจาต่อรองกับกลุ่มการค้าอื่น ๆ เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ฯลฯ ส่งผลให้อาเซียนสามารถมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ เช่น WTO, IMF, World Bank และในเวทีระดับภูมิภาค เช่น APEC, ASEM และไทยจะสามารถผลักดันประเด็นที่จะเป็นประโยชน์กับไทยเข้าไปในการเจรจาได้
 
(6) ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศเนื่องจากการเข้าร่วม AEC จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียนจะทำให้เกิดการจ้างงานและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมือง
 
(7) ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการราคาถูกลงและหลากหลายมากขึ้น และมีการคุ้มครองผู้บริโภคที่กว้างขวางมากขึ้น
 
• ไทยอาจได้รับผลกระทบจากการเข้าร่วม AEC ดังนี้
 
(1) ในการก้าวไปสู่การเป็น AEC นั้นประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องลดและยกเลิกมาตรการหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่ตลาดสินค้าบริการ และการลงทุน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจมีผลกระทบแก่ประเทศบ้าง เช่น การสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีนำเข้าหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตลอดจนสร้างความกังวลให้แก่ผู้ประกอบการของประเทศ
 
(2) อย่างไรก็ดี ผลกระทบดังกล่าวจะไม่มากไปกว่าผลประโยชน์อื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นจาก AEC อาทิ ต้นทุนการผลิตจะต่ำลงจากการที่ภาษีนำเข้าสินค้าทุนลดต่ำลง การเกิดโอกาสที่จะสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจมีความสามารถในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้มากขึ้น มีความได้เปรียบประเทศคู่ค้าอื่นๆ เมื่อส่งสินค้าเข้าไปขายในตลาดของประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นต้น
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์