หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
การเป็น AEC ประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้ประโยชน์อะไร

4 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 6204)

ข้อมูลจากผลการศึกษาหลายฉบับได้บ่งชี้ถึงประโยชน์ที่ประเทศสมาชิกได้รับหลังจากที่มีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังนี้
 
(1) ผลการศึกษาเรื่อง AEC Impact Study โดย USAID, Prof. Michael G.Plummer, Johns Hopkins University, 2552 ระบุว่าการรวมกลุ่มเป็น AEC จะทำให้รายได้ที่แท้จริงของอาเซียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 หรือคิดเป็นมูลค่า 69,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 6 เท่าเทียบกับผลที่ได้รับจากการบรรลุเป้าหมายของการดำเนินการเฉพาะการลดภาษีภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ที่อาเซียนได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2536 นอกจากนี้การปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียนให้สอดคล้องตาม AEC เช่น กฎหมายและนโยบายการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) และเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว (per capita GDP) ร้อยละ 26-38 คิดเป็นมูลค่า 117-264 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 
(2) การปรับปรุงด้านองค์กรใน AEC เช่น ตลาดเงิน โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค จะช่วยผลักดันการขยายตัวของภาคเอกชน และทำให้การทำงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
(3) การลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน จะสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายการผลิต ในภูมิภาค และช่วยให้ประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) สามารถรวมตัวกับประเทศสมาชิกที่เหลือได้
 
(4) การเปิดเสรีแรงงานฝีมือ (Skilled labour) จะทำให้อาเซียนเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติมากขึ้น เนื่องจากช่วยให้การบริหารจัดการแรงงานฝีมือมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
 
(5) ผู้บริโภคจะได้รับความสำคัญมากขึ้น สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการราคาถูกลงและหลากหลายมากขึ้น และมีการคุ้มครองผู้บริโภคที่กว้างขวางมากขึ้น
 
(6) การเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น ช่วยให้ต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจลดลง และมีระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์