หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
AEC จะส่งผลกระทบต่อสาขาพลังงานอย่างไร

3 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3123)

• ภายใต้แผนงานการไปสู่ AEC ครอบคลุมความร่วมมือด้านพลังงานในการพัฒนาและการนำพลังงานมาใช้ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการลงทุนในสาขาพลังงาน และขยายความร่วมมือกับประเทศเจรจา ได้แก่ จีน เกาหลีใต้และญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาค
 
• ความร่วมมือด้านพลังงานของอาเซียนที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาโครงการเครือข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าของอาเซียน และโครงสร้างเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติของอาเซียน การเสริมสร้างความมั่นคงของแหล่งน้ำมัน และก๊าซในภูมิภาค การสร้างแหล่งพลังงานทดแทนที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ อาทิ ไบโอดีเซล การส่งเสริมการค้า และการอำนวยความสะดวก และความร่วมมือในสาขาพลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับแหล่งพลังงาน
 
• นอกจากนี้ AEC ยังจะสร้างโอกาสสำหรับความร่วมมือด้านพลังงานอื่นๆ ด้วย อาทิ
1) ความร่วมมือดำเนินการต่อเนื่องในโครงการความร่วมมือด้านพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น แผนงานเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าและแผนงานเชื่อมโยงระบบท่อส่งก๊าซของอาเซียน
2) ความร่วมมือวิจัยและร่วมลงทุนระหว่างกัน (Joint venture) เพื่อค้นหาพลังงานธรรมชาติแหล่งใหม่ เช่น ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน
3) ความร่วมมือในการวิจัย/ทดลอง ปรับปรุง และร่วมลงทุนด้านพลังงาน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม น้ำ คลื่น ความร้อนใต้พิภพ และ Biomass (จากพืชและสัตว์)
4) ความร่วมมือวิจัยและร่วมลงทุนผลิตผลิตภัณฑ์และเครื่องยนต์ที่ประหยัดพลังงาน เพื่อใช้ในชุมชน การขนส่ง ธุรกิจและสถานศึกษา
5) ความร่วมมือวิจัยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืนโดยคำนึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
6) ความร่วมมือในการรณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัดและใช้กลไกทางตลาดเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7) ความร่วมมือด้านแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมลงทุนผลิตพลังงาน (ทดแทน)
8) ความร่วมมือสร้างและปรับปรุงเครือข่ายเชื่อมโยงการส่งผ่านพลังงาน และการจัดตั้งคลังพลังงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในภูมิภาค
9) ขยายความร่วมมือวิจัย/ทดลอง และร่วมลงทุนด้านพลังงานกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคต่าง ๆ
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์